Kategoriler
Dava Dilekçesi Örneği

Tasarrufun İptali Dava Dilekçesi

Tasarrufun İptali Dava Dilekçesi KONYA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE İHTİYATİ HACİZ TALEPLİDİR DAVACI : VEKİLİ : Av DAVALILAR : HARCA ESAS DEĞER : 5.000,00 TL (HMK 107 gereğince haklarımız saklı kalmak kaydıyla) DAVANIN KONUSU : İİK. md. 277 vd. gereğince davalılar arasındaki muvazaalı icra takibinin müvekkilimize cebri icra yolu ile tahsiline yetki vermek üzere iptaline […]

Kategoriler
Tasarrufun İptali Dava Dilekçesi

Tasarrufun İptali Dava Dilekçesi Örneği

Tasarrufun İptali Dava Dilekçesi MERSİN NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE İHTİYATİ HACİZ TALEPLİDİR. DAVACI: VEKİLLERİ: DAVALILAR: KONU: Müvekkil bankadan mal kaçırmak amacıyla davalıların kendi aralarında danışıklı olarak yapmış oldukları İstanbul Anadolu 24. İcra Müdürlüğü …. E. sayılı takibin ve bu takipten borçlu/davalı…in maaşı üzerine konulan 1.sıra haciz işlemine ilişkin tasarrufların TBK 19. maddesi ile […]