Kategoriler
Dava Dilekçesi Örneği

Tapu İptal ve Tescil Dava Dilekçesi

BAKIRKÖY TÜKETİCİ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

TEDBİR TALEPLİDİR

DAVACI           : *** (T.C.NO:***)

*** Bağcılar/İSTANBUL

VEKİLİ             : AV.*** (İstanbul Barosu-***)-adres antette-

DAVALILAR     : 1-*** SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (V.NO:***)

**** Pendik/İSTANBUL

2-KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

Büyükdere Cad. No:129/1 Esentepe-Şişli/İSTANBUL

KONU              : Tapu iptal ve tescil talebi, mümkün olmadığında dairenin güncel değerinin ödenmesine karar verilmesi talebidir.

DAVA DEĞERİ : ***,00 TL (Tespit edilecek güncel değere arttırılacaktır.)

AÇIKLAMALAR :

 • Müvekkil, davalı ile İstanbul İli, *** İlçesi, *** Köyü, *** Ada, *** Parsel üzerinde, E Blok, 13. Kat, 129 Numaralı bağımsız bölümün, 171.700,00 TL bedelle (KDV dâhil) satışı hususunda, Beyoğlu **. Noterliğinin 30.04.2021 tarih ve *** yevmiye numaralı Düzenleme Şeklindekinde Taşınmaz Satış Vaadi Ve İnşaat Yapım Sözleşmesi yapmıştır. (EK-1 Sözleşme)
 • Söz konusu anlaşma ile ödeme planı belirlenmiş ve müvekkil anlaşma uyarınca: taşınmaz bedelinin ***,00 TL’sini 05.03.2021 tarihinde, ***,00 TL’sini 30.04.2021 tarihinde nakden ödemiştir. Satış bedelinin bakiye ***,00 TL’sini ise KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. tarafından tahsis edilen konut kredisi ile ödemiştir.(EK-Ödeme Planı ve Ödeme Belgeleri)
 • Müvekkil üzerine düşen tüm yükümlülükleri yerine getirmiştir. Müvekkilin sözleşme gereği Satıcı firmaya hiçbir borcu kalmamıştır.
 • Sözleşmenin 4.maddesinde, taşınmaz tapusunun fiili teslim tarihinde devredileceği, sözleşmenin 3.maddesinde ise bağımsız bölümün mücbir sebepler dışında sözleşmenin kapak sayfasında belirtilen tarihe kadar tamamlanarak anahtar teslimi olarak ALMAYI VAAD EDEN ’e teslim edileceği belirlenmiştir. Sözleşmenin kapak sayfasında teslim tarihi 31.08.2021 olarak kararlaştırılmıştır.
 • Kararlaştırılan tarih geçmiş olmasına rağmen taşınmaz teslim edilmemiş, fiili teslim tarihinde devredileceği kararlaştırılan tapu devri de yapılmamıştır. Dava konusu bağımsız bölüm henüz yapılmamıştır.
 • Davalı Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. tarafından, doğrudan satıcı *** İnşaat’a ödemesi yapılan ***,00 TL tutarındaki kredinin taksitleri her ay müvekkil tarafından ödenmeye devam edilmektedir(EK-Hesap Ekstresi)
 • Davalı şirketle müvekkil arasındaki sözleşme ilişkisi devam ederken şirkete kayyım atanmıştır. Ancak sözleşme konusu bağımsız bölümün bulunduğu bina inşaatı halen durmuş halde beklemektedir.
 • Teslim için kararlaştırılan sürenin üzerinden uzun bir zaman geçmesine rağmen, inşaatın uzun süredir mevcut haliyle bekliyor olması, inşaatın durumu ve şirketin taahhütlerinin yerine getirilmesi konusunda müvekkile ve müvekkille aynı durumda olan kişilere tatmin edici bir açıklama yapılmamış olması sebebiyle müvekkilin bağımsız bölümlerin tamamlanıp teslim edilmesini beklemeye tahammülü kalmamıştır.
 • Davalı şirket, ekonomik ve yönetimsel sıkıntıları sebebiyle üçüncü kişilere olan borçlarını ödeyememektedir. Bu durumda şirketin alacaklarının, şirkete ait mallara haciz koyma ve satma tehlikesi bulunmaktadır. Dolayısıyla müvekkilin tüm ödemelerini yaptığı ve müvekkile teslim edilmesi gereken taşınmazın üçüncü kişilere geçmesi ve müvekkilimizin haklarının zayi olması söz konusu olacaktır. Şirket alacaklıları tarafından, aslında müvekkile ait olan; ancak tapu devri yapılmadığı için davalı *** İNŞAAT adına kayıtlı bulunan taşınmaza haciz konulması ve müvekkilin elinden alınması tehlikesi bulunmaktadır. Bu sebeple bahsi geçen taşınmaz üzerine tedbir konularak, satışının, devrinin, üzerine haciz konulmasının engellenmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır.
 • Müvekkil, dava konusu taşınmazı KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.’den tahsis edilen konut kredisi ile satın almıştır. Davalı BANKA, diğer davalı *** ile yaptığı Garantörlük ve Kredilendirme Sözleşmesi gereği müvekkile kredi vermiştir. Bu sözleşmede taşınmazın bulunduğu projeden alınacak konutların finansmanının davalı banka tarafından yapılması için diğer davalı ile anlaşılmıştır. Bu sebeple müvekkil bahsi geçen projeden konut almak istediğinde satıcı şirket tarafından davalı BANKA ’ya yönlendirilmiş, hangi bankadan kredi alacağı konusunda SEÇİM HAKKI TANINMAŞTIR. Davalı tamamen satıcının yönlendirmesiyle ilgili bankadan kredi çekmiştir.
 • Davalı BANKA, diğer davalı *** ile aralarındaki anlaşma uyarınca “***” Projesi’nden taşınmaz satın almak isteyen müşterilere kredi kullandırmıştır. Davalılar arasında müşterilere kredi kullandırılmasına ilişkin anlaşma bulunmamış olsa idi, davalı banka tarafından, krediye konu taşınmaz henüz inşa edilmemişken müvekkile kredi verilmesinin mümkün olmayacağı da ortadadır. Davalı BANKA ile satıcı *** İNŞAAT arasındaki sözleşme çerçevesinde müşterilere kredi kullandırılmıştır. Bu sebeple, mevzuat hükümleri de dikkate alındığında davalı bankanın, diğer davalı *** İNŞAAT ile müteselsilen sorumlu olduğu ortadadır. Çünkü ilgili bankanın bu projeden daire satın alanlara kredi vermesi tüketicilerde güven oluşturmuştur. Banka tarafından kredi verilmesinde sakınca görülmeyen ve normalin aksine oldukça kolay şekilde verilen kredi sebebiyle bu taşınmazı ALMALARI mümkün olmuştur. Davalı bankanın kredi vermesi sebebiyle oluşturduğu güvene dayalı olarak bu konutu satın alınmıştır. Davalı banka ile diğer davalı satıcı arasında yapılan sözleşme ve kredi sözleşmesi aşamasında imzalatılan belgeler celp edildiğinde davalılar arasında müşterilere kredi kullandırması konusunda anlaşma olduğu görülecektir. Bu itibarla bankanın olduğu konusunda herhangi bir kuşku bulunmamaktadır.
 • Nitekim Yargıtay 13.Hukuk Dairesinin 30.06.2014 tarih, 2014/6600 Esas, 2014/22067 Karar sayılı kararında: “Somut olayda, davalı S… Ltd.Şti. ile davalı banka arasında imzalanan 26.11.2006 tarihli sözleşme ile davalı inşaat şirketinden taşınmaz satın alan müşterilere davalı bankadan kredi kullandırılacağı, sözleşmenin 15.maddesinde davalı firmanın müşterinin kullandığı kredinin garantörü olduğu, 17.maddesine göre taşınmaz satın alan müşterilere taşınmazın teslim edilememesinden doğan zarardan davalı bankanın müteselsil olarak sorumlu olacağı düzenlenmiştir. Bu çerçeve sözleşme kapsamında, davacının satın aldığı iki adet taşınmazın satış bedelinin ödenmesi amacıyla davalı bankadan kullandığı iki ayrı konut kredisi sözleşmelerini davalı inşaat şirketinin garantör olarak imzaladığı hususları birlikte değerlendirildiğinde, davalı banka tarafından kredinin, belirli bir satıcı ile sözleşme şartı yapılması koşulu ile kullandırılmış olduğu anlaşılmaktadır. O halde bağlı kredi kullandıran davalı bankanın da, 4077 sayılı yasanın 10/5. Maddesine göre taşınmazın teslim edilmemesinden doğan zararına ilişkin olarak satıcı şirketle birlikte müteselsil sorumlu olduğunun kabulü gerekir. Bu durumda mahkemece davacının satış bedeli olarak davalı Sudeks…Ltd.Şti.’ne ödediği 77.000 TL yönünden davalı bankanın da sorumlu olduğu gözetilerek karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hatalı değerlendirmeye dayalı olarak hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.” denmek suretiyle bankanın sorumluluğu açıkça ortaya konulmuştur.
 • Davalı BANKA, kredi tahsis ettiği projenin yapılması, fiilen ve kayden teslimini güvenceye almak için Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun ve ilgili mevzuatın öngürdüğü gerekli özeni göstermemesi sebebiyle içinde bulunulan durumdan ve dolayısıyla tapunun müvekkil adına tescil edilememesi halinde dairenin güncel değerinden sorumludur.
 • Müvekkil, gelinen şartlarda teslimi mümkün olmayan ve müvekkil açısından teslimini beklememekte haklı sebepler oluşan bağımsız bölüm için davalı bankaya kredi taksitlerini ödemeye devam etmektedir. Bu sebeple de müvekkilin daha fazla mağdur olmaması için, dava sonuçlanıncaya kadar, kredi taksit ödemelerinin tedbiren durdurulmasını talep ediyoruz.
 • Üzerine düşen tüm yükümlülükleri yerine getiren, tüm ödemeleri zamanında ve eksiksiz yapan müvekkilin haklarını korumak için işbu müracaatımız zorunlu hale gelmiştir. Tapu iptali ve tescil talebimizin mümkün olmaması durumunda terditli olarak (HMK 107. maddesi uyarınca belirsiz alacak davası olarak) taşınmazın dava tarihindeki değerinin müvekkile ödenmesine karar verilmesini talep ederiz.

H.SEBEPLER  : 4077 sayılı kanun, 6052 sayılı kanun, TBK, TMK ve ilgili mevzuat…

DELİLLER        :

 1. Tapu Kayıtları- İstanbul İli, *** İlçesi, *** Köyü, *** Ada, * Parsel üzerinde, E Blok, 13. Kat, 129 Numaralı bağımsız bölüm
 2. Beyoğlu **.Noterliğinin 30.04.2021 tarih ve *** yevmiye numaralı Düzenleme Şeklindekinde Taşınmaz Satış Vaadi Ve İnşaat Yapım Sözleşmesi
 3. Ödeme Belgeleri
 4. Konut Finansmanı Sözleşmesi
 5. Kredi Ödeme Planı ve Ödeme durumunu gösteren belge
 6. Dava konusu projeden bağımsız bölüm satın alanların kredilendirilmesiyle ilgili davalı *** İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ile davalı KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. arasında yapılmış olan sözleşmelerin celbi
 7. Keşif ve Bilirkişi incelemesi
 8. Tanık
 9. Yemin
 10. Ve diğer yasal deliller

TALEP             : Yukarıda açıklanan ve re’sen tespit edilecek sebeplerle, fazlaya ilişkin dava ve talep haklarımız saklı kaydıyla;

 • Öncelikle telafisi imkânsız zararların ortaya çıkmaması için, dava konusu İstanbul İli, *** İlçesi, *** Köyü, *** Ada, * Parsel (E Blok, 13. Kat, 129 Numaralı bağımsız bölüm) numaralı taşınmazın kaydına, taşınmazın satışının, devrinin, taşınmaz üzerine haciz konulmasının TEDBİREN DURDURULMASI amacıyla İHTİYATİ TEDBİR KARARI VERİLMESİNE,
 • Müvekkilin teslim edilmeyen ve edilmesi mümkün gözükmeyen bağımsız bölüm için ödeme yapmaya devam etmemesi ve daha fazla mağdur olmaması için, dava sonuçlanıncaya kadar, müvekkil tarafından bankaya yapılan kredi taksit ödemelerinin TEDBİREN DURDURULMASINA,
 • Halihazırda davalı *** İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına kayıtlı İstanbul İli, *** İlçesi, *** Köyü, *** Ada, * Parsel (E Blok, 13. Kat, 129 Numaralı bağımsız bölüm) numaralı taşınmazın tapu kaydının iptal edilerek takyidatsız olarak müvekkil adına tesciline,
 • Tapu iptali ve tescil talebimiz mümkün olmadığı takdirde terditli, olarak, sözleşmenin feshine karar verilerek taşınmazın dava tarihindeki güncel değerinin belirlenip, (belirsiz alacak davası olarak) belirlenecek olan miktarın faizi ile davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile müvekkile ödenmesine,
 • Yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalılara yükletilmesine,

Karar verilmesini arz ve talep ederim. Saygılarımla…

 

DAVACI VEKİLİ

AV. ***

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.