Kategoriler
Trafik Cezası İtiraz Dilekçesi

Telefon İle Konuşma Trafik Cezası İtiraz Dilekçesi

Telefon İle Konuşma Trafik Cezasına İtiraz Dilekçesi Örneği

ANKARA TRAFİK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

İTİRAZ EDEN:           (TC:… ) (Tel:)

VEKİLİ             : Av.

 

İTİRAZA KONU TUTANAĞIN TANZİM TARİHİ: 14/02/2021

İTİRAZA KONU TUTANAĞIN TEBELLÜĞ TARİHİ: 21/02/2021

İTİRAZ KONUSU: Ankara Fahri Trafik Müfettişliği Büro Amirliği`nin 14/02/2020 tarih, 18:45 saat, MA seri, … sıra no.lu trafik ceza tutanağında yazılı para cezasının iptali hakkında.

AÇIKLAMALALAR :

1-Müvekkil … adına …  tescil plakasına kayıtlı hususi otomobilin; Karayolları Trafik Kanunu`nun 73/C hükmüne istinaden ” SEYİR HALİNDE CEP VEYA ARAÇ TELEFONU YA DA BENZER HABERLEŞME CİHAZLARINI ELE ALARAK KULLANMAK ” suçunun işlendiği gerekçesiyle gıyapta kesilen ekte sunulu 14/02/2021 tarihli, toplam 288 TL bedelli trafik cezası tutanağı düzenlenip, 21/02/2021 tarihinde müvekkile tebliğ edilmiştir. İşbu cezayı kabul etmemiz mümkün değildir.

2- Şöyle ki ; tebliğ olunan ceza tamamen gerçek dışı bir varsayımın tezahürü olup HERHANGİ BİR BİLGİ , BELGE YADA GERÇEK BİR OLAYA DAYANMAMAKTADIR. O BÖLGEDE MEVCUT MOBESE KAYITLARININ İNCELENMESİNDE DE HAKLILILIĞIMIZ ORTAYA ÇIKACAKTIR. Müvekkil …’a adına kayıtlı aracı şahsım kullanmaktadır. Müvekkil annem olup işbu ceza tutanağının düzenlendiği tarihte araç şahsımda bulunmaktaydı. SÖZ KONUSU CEZA TUTANAĞININ DÜZENLENDİĞİ SAAT OLAN 18.45’DE NE ŞAHSIM NE DE CEZAYA KONU ARAÇ CEZAYA KONU SUÇUN İŞLENDİĞİ SAATTE ORADAN GEÇMEMİŞTİR. TUTANAK TAMAMEN GERÇEK DIŞIDIR. MOBESE KAYITLARININ İNCELENMESİNİ TALEP EDİYORUM. KURAL İHLALİ YAPILDIĞINA İLİŞKİN HERHANGİ BİR GÖRÜNTÜ KAYDI VEYA FOTOĞRAF BULUNMAMAKTADIR.

GERÇEKTEN DE ARTIK TRAFİKTE BULUNAN FAHRİ MÜFETTİŞLERİN NEYE NE ŞEKİLDE CEZA TUTANAĞI DÜZENLEDİKLERİNİ ANLAYAMADIĞIMIZ BİR DÖNEMDEYİZ. ŞÖYLE AÇIKLAMAK GEREKİRSE BÜYÜK İHTİMALLE FAHRİ TRAFİK MÜFETTİŞİ ARAÇTA AÇIK OLAN NAVİGASYON IŞIĞINI GÖREREK BUNU CEZA TUTANAĞINA DÖNÜŞTÜREBİLECEĞİNİ BU ŞEKİLDE DE KOTASINI (!!!) DOLDURABİLECEĞİNİ DÜŞÜNDÜĞÜNDEN İŞBU CEZA TUTANAĞI DÜZENLENDİ.

Tutanağın düzenlendiği saat olan 18.45’de gerçekten de ceza tutanağının düzenlendiği yerde değildim. Bu durumu ise söz konusu tarih ve saatte arkadaşlarıma atmış olduğum ve kafeye oturmuş olduğuma ilişkin mesajımı dilekçe ekinde sunuyorum. (EK)

3- Tebliğ edilen ceza bir keyfiyetin tezahürü olup yüce Türk Adaletinin böyle bir keyfiyeti korumayacağına olan güvenimiz nedeniyle itirazımızı sunmaktayız. Zira müvekkile kesilen idari yaptırım cezası ile ilgili olarak, herhangi bir somut delile dayanmaksızın tanzim edilen KTK’daki suçun yasal tanımındaki unsurları trafik tutanağında belirtilen yeri, zamanı ve ceza maddesi TAMAMEN HAYALİ bir şekilde yazılan idari para cezası, ANAYASA’NIN 2.MADDESİNE, TCK’NIN 2.MADDESİNDE DE BELİRTİLEN “SUÇ VE CEZADA KANUNİLİK” İLKESİNİN SONUÇLARINDAN BİRİ OLAN BELİRLİLİK İLKESİNE, ANAYASA MAHKEMESİNİN YERLEŞİK İÇTİHADLARINA, AİHM İÇTİHADLARINA, HUKUK DEVLETİ İLKESİNE AYKIRILIK TEŞKİL ETMEKTEDİR.

Suç isnadı ile karşısındaki masumluk karinesi ceza yargılama hukuku prensibi olan silahların eşitliğine uygun, dengeli, adil bir karşılama biçimi ve ilkesidir. isnat ve masumluk ilkelerinden, adalet adına ayrılıp birinin diğerine üstünlük ve sonuca etkili, denge bozucu ağırlık sağlaması o ilkenin varlığı ile değil, ilkeleri BİR OLAYDA KARŞILAŞTIRMAYA SEBEP OLAN SAVIN İDDİA ÖTESİ, İSPATI İLE MÜMKÜNDÜR. KENDİSİNİ SUÇLAYAN BELGE DÜZENİNDE SALT İHLALİN VARLIĞINA DEĞİNEREK SANILAN CEZAYA KARŞI EŞİT SİLAHLA YARIŞMAYA, KENDİNİ SAVUNMAYANIN ADİL YARGILANDIĞI DÜŞÜNÜLEMEZ. (ANAYASA MAH. 2004/116 E. 2008/74 K. SAYILI İLAMI)

4- Müvekkile tebliğ edilen 288,00 TL bedelli ceza açısından; kesilen bu ceza maddi külfet anlamında çok ağır bir ceza elbetteki değildir. Ancak tamamen adaletin tecellisi ve sayın fahri trafik polisinin keyfiyeti nedeniyle öngörülen bu cezayı ödemek istememekteyim. Zira, isnat olunan fiili müvekkile  ait araç işlememiştir.

5- Tüm bu nedenlerle sayın mahkemenizin Adaletin tecellisini sağlayacağına olan sonsuz güven nedeniyle , hiçbir bilgi – belge yada gerçekliğe dayanmayan , bir keyfiyetin neticesinde tezahür eden trafik idari para cezana dair tutanağın iptali gayesiyle iş bu itirazın yapılması zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : Karayolları Trafik Kanunu, Karayolları Trafik Yönetmeliği, Trafik Para Cezalarının Tahsilinde Ve Takibinde Uygulanacak Esas Ve Usuller İle Kullanılacak Belgeler Hakkında Yönetmelik, Mevzuatın ilgili hükümleri, İçtihatlar.

DELİLLER : ../02/2021 tarih, 18:45 saat, MA seri, … sıra nolu İdari Para Cezası Karar Tutanağı , Mobese kayıtları, tanık, yemin vs. her türlü yasal deliller.

SONUÇ VE TALEP  : Yukarıda arz ve izah etmeye çalıştığım nedenlerle;

İtirazımızın kabulü ile usul ve yasalara aykırı olarak düzenlenen Ankara Fahri Trafik Müfettişliği Büro Amirliği`nin 14/02/2021 tarih, 18:45 saat, MA seri, sıra no.lu trafik ceza tutanağında yazılı para cezasının iptaline karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. 06/03/2021

İTİRAZ EDEN

Vekili

Av.

EKLERİ :

1- İtiraza konu Ankara Fahri Trafik Müfettişliği Büro Amirliği`nin /02/2020 tarih, 18:45 saat, MA seri, …. sıra no.lu trafik ceza tutanağı fotokopisi.

2- … plakalı aracıma ait ruhsat fotokopisi.

3- Sürücü belgesi fotokopisi.

4- Whatsapp mesaj kaydı

5-Vekaletname

Bu dilekçeyi Word formatında indirebilirsiniz;

İndir > telefon ile konusma trafik cezasi itiraz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.