Kategoriler
Dilekçe Örnekleri

Ticaret Mahkemesi İtirazın İptali

Ticaret Mahkemesi İtirazın İptali Dilekçe Örneği

ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİNE

DAVACI    : ……. Turizm Sanayi ve Tic. Lti. Şti.

VEKİLİ      : …..

DAVALI   : …….Turizm Sanayi ve Ticaret anonim Şirketi

VEKİLİ      : ….. Turizm Sanayi ve Ticaret anonim Şirketi adına ………

KONU        : …… TL. Tutarındaki Alacağa İlişkin İtirazın İptali İstemli

AÇIKLAMALAR

1- Davalı şirket ile müvekkil şirket arasında var olan ticari ilişki nedeniyle davalı şirket 02.01.2015 tarihinde müvekkil şirketten almış olduğu hizmet karşılığında müvekkilimize borçlanmıştır. Davalı, hizmet ilişkisinden kaynaklanan borcunu müvekkil şirkete zamanında ödeyememiştir.  Müvekkil şirket bu konuda davalıyı defalarca yazılı ve sözlü şekilde uyarmış fakat borç ödenmeyince davalı şirket hakkında …. 4. İcra Müdürlüğünün …../…. Esas sayılı dosyasıyla takip başlatılmıştır. Davalı şirket ödeme emri 27.03.2015 tarihinde tebellüğ  etmiştir. Davalı haksız ve mesnetsiz bir şekilde ve dilekçesinde afaki iddialarla borca itiraz etmiş ve takip durmuştur. Bu sebeple hasıl olan davayı açma zorunluluğumuz doğmuştur.

2- Davalı şirket,  müvekkil şirkete herhangi bir borcunun olmadığı ileri sürmüştür. Ancak dosyamıza sunacağımız ekten de anlaşılacağı üzere başlatmış olduğumuz ilamsız takip bir faturaya dayanmaktadır. Sayın mahkemenin de bildiği üzere söz konusu fatura alacaklarında ispat yükü ise borcunu ödediğini yahut böyle bir borcun olmadığını iddia eden tarafa aittir. Fakat davalı şirketin muhteviyatında böyle bir ödemeyi ispatlayabilecekleri bir belge yoktur. Çünkü davalı şirket herhangi bir ödeme yapmamıştır.

3- Yapılacak inceleme sonucunda ekte sunduğumuz ayrıntılı cari hesap dökümü ve ticari defter ve kayıtların incelenmesi neticesinde davalı şirketin müvekkil şirkete olan borcunu ödemediği, müvekkil şirkete takipte belirtilen …….TL borcu olduğu açık ve net olarak ortaya çıkacaktır. Kaldı ki müvekkil şirket basiretli bir tacir gibi davranmış yaptığı her işi usulüne uygun olarak kayıtlarına işlemiş, verdiği her hizmet sonrasında faturasını kesmiştir. Müvekkil şirketin davalı şirkete bir hizmet sunduğu ve bunun karşılığında bir fatura düzenlendiği fotoğraf  ve diğer delillerle de ortaya çıkacaktır.

4- Davalı şirket,  müvekkil şirkete olan borcunu ödememiştir. Davalı şirket açıkça kötü niyetli olarak takibe itiraz etmiştir. Basiretli bir tacirde bulunması gereken etik ve ahlaki değerler mevcut değildir. Davalı şirket kötü niyetli olarak sırf süre kazanmak,  alacağımızı sürüncemede bırakmak için uğraşmış ve borca itiraz etmiştir. Bu sebeple yapılacak yargılama sonucunda kötü niyetli davalı şirketin aleyhine %20’den az olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesini talep etmekteyiz.

SONUÇ ve İSTEM  : Yukarıda ayrıntılı olarak arz ve izah ettiğimiz sebeplerle haklı davamızın kabulüne, dosyaya davalı şirket tarafından yapılan itirazın  iptaline takibin devamına, gerekli incelemelerin yapılması için dosyanın bilirkişiye gönderilmesine, haksız ve kötü niyetli olarak takibe itiraz eden davalı şirketin %20’den aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına mahkum edilmesine, yargılama harç ve giderlerin ve avukatlık ücretlerinin karşı tarafa yüklenmesine karar verilmesini arz ve talep ederim.

Davacı Vekili

 ……

Bu dosyayı Word formatında indirebilirsiniz;

İndir > ticaret mahkemesi itirazin iptali

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.