Kategoriler
Trafik Cezası İtiraz Dilekçesi

Trafik Cezasına İtiraz Dilekçesi Örneği

Trafik Cezasına İtiraz Nereye Yapılır?

Trafik cezasına itiraz Sulh Ceza Mahkemelerine yapılır. Trafik cezasına itiraz dilekçesi Sulh Ceza Mahkemesi Hakimliğine hitaben yazılır.

Trafik Cezalarına İtiraz Süresi

Trafik cezalarına karşı itiraz süreleri cezanın kişiye tebliğ edilmesiyle başlar. Bu doğrultuda cezanın elinize ulaşmasından itibaren 15 Günlük itiraz süresi başlar.

Haksız Trafik Cezasına Karşı İtiraz Nasıl Edilir?

Trafik cezasının haksız olduğunu düşünüyor iseniz aşağıdaki trafik cezasına itiraz dilekçe örneklerini kullanarak itiraz edebilirsiniz.

Aşağıdaki dilekçe örnekleri hazırlanıp sunulduktan sonra mahkeme süreci başlar. Mahkemenin lehinize sonuçlanması ile birlikte haksız trafik cezası iptal edilir.

Haksız Trafik Cezasına İtiraz Dilekçesi

… SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

İTİRAZ EDEN : Ad Soyad (T.C. Kimlik No)

Adres

İTİRAZA KONU İŞLEM : 16.06.2015 tarih 6088 sayı nolu trafik para cezası

KONUSU : Yukarıda belirtilen 1602 TL para cezasının iptali hakkında İTİRAZ beyanlarımdır.

Açıklamalar :

1-.. …. plaka sayılı ve …………… adına kayıtlı araca ekte sunulan Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı tanzim olunmuş, ………………tarihinde tebliğ edilmiştir. Yokluğumda düzenlenmiş olan para cezası düzenleme tarihinden …. gün sonra tebliğ edilmiştir. Söz konusu ceza tutanağında araç sürücüsünün imzası bulunmamakta olup, iş bu eylemin gıyapta yapılması idari işlemin açıklığı ve kanunilik ilkelerine aykırıdır. Anayasanın 38/7, TCKnın 20/1 maddesine göre ceza sorumluluğu şahsidir, başkasının eyleminden kimse sorumlu tutulamaz sürücünün kim olduğunun tespit bile edilmediği geç tebliğ edilen bu karardan dolayı oluşan mağduriyetimin giderilmesini bu sebeple Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağının ve para cezasının iptaline karar verilmesini arz ve talep ederim …/../……

Ad Soyad

İmza

Trafik Cezasına İtiraz Dilekçesi Örneği

KONYA NÖBETÇİ SULH CEZA MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE

İDARİ YAPTIRIMA İTİRAZ EDEN :

VEKİLİ :

İTİRAZA KONU TUTANAĞIN TANZİM TARİHİ :

İTİRAZA KONU TUTANAĞIN TEBELLÜĞ TARİHİ :

İTİRAZ KONUSU OLAN İDARİ YAPTIRIM : Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nün SERİ, ….sıra numaralı trafik idari para cezası tutanağının itirazen iptali talebidir.

AÇIKLAMALAR :

Müvekkilim hakkında düzenlenmiş idari para cezası yasaya aykırıdır. Şöyle ki;

1-) Müvekkilim adına kayıtlı ……………tescil plakasına kayıtlı hususi otomobilin, Karayolları Trafik Kanunu`nun 47/1 B maddesi hükmüne istinaden “kırmızı ışık kuralına uymamak’ suçunun işlendiği gerekçesiyle müvekkilin gıyabında kesilen ekte sunulu …………. tarihli, toplam 166 TL. bedelli trafik cezası tutanağı düzenlenip, …………… tarihinde müvekkilime tebliğ edilmiştir.

2-) İş bu tutanak müvekkilin gıyabımda düzenlenmiş olup, haksız ve hukuki mesnetten yoksundur. Söz konusu ceza tutanağında araç sürücüsünün imzası bulunmamakta olup, iş bu eylemin gıyapta yapılması idari işlemin açıklığı ve kanunilik ilkelerine aykırıdır. Zira aracın kim tarafından kullanıldığı belli değildir. Ceza tutanağı, cezaların şahsiliği açısından değerlendirildiğinde hukuka aykırılık teşkil etmektedir. İlgili ceza tutanağından anlaşılacağı üzere tutanak üzerinde müvekkile ait bir imza veya imzadan imtina ettiğine dair bir şerh bulunmamaktadır. Bununla birlikte aracın ceza tutanağına konu olay ve tarihte müvekkil tarafından idare edildiğini belirten hiçbir yasal dayanak da bulunmamaktadır.

Ayrıca kırmızı ışık ihlalinin yapıldığını gösterir herhangi bir delil de bulunmamaktadır. Belirtilen gün ve saatte aracın sarı ışıkda da geçme ihtimali de göz önüne alındığında kesilen ceza haksızdır.

3-) Sonuç olarak, bahsi geçen cezanın, sadece ve sadece cezayı yazan memurun inisiyatifine bırakılarak, herhangi bir ispat ve delile dayandırılmaksızın (örneğin mobese kaydı) haksız yere kesilmiş olması nedeniyle iş bu ceza ve tutanağın iptali için sayın mahkemenize başvurma zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER: İlgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda arz olunan nedenlerden dolayı itirazın kabulü ile yasalara aykırı olarak düzenlenen ……………., ……….seri, …………ıra numaralı Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağının ve para cezasının iptaline karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

İtiraz Eden Vekili

Av.

EKLER :

1- İtiraza konu Konya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nün …………… tarih …….seri, ………. sıra no.lu trafik ceza tutanağı fotokopisi.

2- Vekaletname

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.