Kategoriler
Tazminat Dilekçesi

Trafik Kazası Tazminat Davası Dilekçe Örneği

Trafik Kazası Tazminat Davası Dilekçesi

T.C.

…… NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI : AD- SOYAD-TC-ADRES

VEKİLİ : AD SOYAD -ADRES

DAVALI : AD SOYAD-TC-ADRES

KONU : …/…/… Tarihinde gerçekleşen trafik kazası nedeni ile kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte şimdilik 50.000,00 TL ( belirsiz alacak davası) maddi tazminat istemimizden ibarettir

AÇIKLAMALAR

Müvekkil …., …/…/… tarihinde ….. kontrolündeki …. ait …. plakalı aracın kendisine çarpması sonucunda trafik kazası geçirmiş ve ağır şekilde yaralanmıştır. Sürücü …. söz konusu kazada tam kusurlu bulunmuş, müvekkilde ise herhangi bir kusur bulunmamıştır. Bu durum trafik kazası tespit tutanakları ve hastane kayıtları ile de sabittir.

Kaza anında tutulan …/…/… tarihli trafik Kazası Tespit Tutanağında kazanın davalının sevk ve idaresindeki aracın, normal seyrinde bulunan müvekkilimizin sevk ve idaresindeki motora çarpması sonucunda meydana geldiği tespit edilmiş, müvekkilimize herhangi bir kusur atfedilmemiş, davalı taraf ise kazada tam kusurlu bulunmuştur. Tarafımıza müvekkilin maddi zararını karşılayacak herhangi bir bedel ödenmemiştir. İşbu nedenle fazlaya dair haklarımız saklı kalmak kaydıyla 50.000,00 TL’lik maddi tazminat talepli dava açma zorunluluğu hasıl olmuştur. Şöyle ki;

Kazadan sonra müvekkili yaralı bir şekilde olay yerinde bırakan sürücü Mustafa Şahin yaralanma sonucu oluşan tedavi ve bakım giderlerini dahi ödememiştir.

6098 sayılı yeni TBK. 54.maddesinde bir tanımlama yapılmaksızın kısaca “tedavi giderleri” denilmekle yetinilmiş ise de, maddenin yorumu bugüne kadar oluşturulan Yargıtay kararlarında açıklandığı üzere; bedensel zararlar, zarar görenin, beden bütünlüğünü eski haline getirmeye, yani iyileşmeyi sağlamaya veya hastalık ya da sakatlığın artmasını önlemeye yönelik harcamak durumunda olduğu ve ilerde harcaması olası bütün masraflar girecektir.

Haksız eylem veya kaza sonucu yaralanan kişi, tümüyle iyileşip eski sağlığına kavuşuncaya kadar yaptığı ve ilerde yapacağı tüm masraflarını isteyebilir. Bunun tıbbi tedavi ile sınırlı bölümüne “tedavi giderleri” ve eski sağlığına kavuşup yeniden çalışmaya ve günlük işlerini sürdürebilecek duruma gelinceye kadar yaptığı ve yapacağı tüm masraflara “iyileşme giderleri” denilmektedir. Davalı, kaza anında müvekkili olay yerinde yaralı biçimde terk etmiştir. Söz konusu olayda davalının , kötü niyetli olarak hareket ettiği açıkça ortadadır.

Manevi tazminat talepli açmış olduğumuz …. .Asliye Hukuk Mahkemesi’nin … numaralı dosyada mahkeme tarafından Adli Tıp Kurumu Ankara İhtisas Dairesi’nden alınan raporda(Ek-4) kazanın meydana gelişi ve kazanın taraflarının kusur durumu incelenmiş, ”Davalı sürücü ….. %100(yüzde yüz) oranda kusurlu olduğu, davacı sürücü. ….. nun atfı kabil kusuru bulunmadığı” kanaatine varılmıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınan maluliyet raporunda , maluliyet oranı %32 olarak belirlenmiştir.

Maluliyet oranının belirlenmesi için gerekli kurumlara başvurulmuş ,bunun neticesinde Sosyal Güvenlik Kurumu %32 oranında bir maluliyet raporu vermiştir. Oranın yüksekliği dikkate alındığında müvekkilin mevcut durumunun ne derecede olduğu ve normal bir insana göre çalışma, sosyal hayatında vb. ne gibi sorunlar yaşayacağı, kendi ihtiyaçlarını karşılamakta nasıl zorluklar çekeceği açıkça ortadadır. Örneğin, maluliyetini etkilemeyecek derecede işler seçecek ve hayatını idame ettirirken zorluklar yaşayacak; bu zorluklar ilerde aile yaşamını da çok ciddi derecede etkileyecektir.

Nitekim Yargıtay’ın illiyet bağıyla ilgili yerleşmiş açıklamalarına göre; hayattaki genel deneyimlere ve olayların tabi akışına göre bir olayı meydana getirmeye elverişli bulunan, diğer bir deyimle olayın ortaya çıkması görünüşte söz konusu diğer bir olayın meydana gelmiş olmasıyla kolaylaşmış bulunursa, ilk olay uygun sebep ve sonuç ölçüsüne göre ikincinin nedeni sayılabilir. Başka bir anlatımla, uygun illiyetten söz edebilmek için zararlı netice tipik mahiyeti itibariyle fiile uygun olmalı, onun uygun neticesi olarak görülmelidir. İlliyet bağının var olup olmadığı mantık kurallarına göre belirlenir.

Bu sebeple müvekkilin, kaza sonrasından şu ana kadar doğan ve bundan sonra doğacak olan bütün zararların giderilmesi için maddi tazminat talebinde bulunmaktayız.

Gerçekleşen bu haksız eylem sonucu müvekkilde kalıcı hasarlar bıraktığı göz önüne alındığında alınan bu rapor ile olay; ve bundan sonraki yaşam standartlarını olumsuz yönde etkileyecek olaylar arasında illiyet bağı bulunmaktadır. Somut olayda davacının, olay gününden başlayarak tümüyle iyileşip yeniden çalışmaya ve günlük işlerini sürdürebilecek duruma gelinceye kadar yaptığı tüm tedavi ve iyileşme giderlerini zarar sorumlularından isteyebilecektir. Aralarındaki illiyet bağı değerlendirildiğinde bir olayın sonucu diğer bir olayın nedeni haline gelmiş olduğu aşikardır. Şöyle ki; müvekkilin maluliyet oranı bundan sonraki yaşam standardında olumsuz sonuçlara sebep olacaktır. Beline 8 adet platin takılmış ve bu durum beli ile alakalı birçok hastalığın nedenini oluşturmaktadır. Gelecek tedavi ve iyileşme giderlerinin istenebilmesi için harcama yapılmış olması koşul olmayıp, ileride yapılacak masrafların da zarar kapsamına girdiği açıkça ortadadır. Şöyle ki;

Müvekkilin maluliyet oranı bundan sonraki yaşam standardında olumsuz sonuçlara sebep olacaktır. Beline takılmış olan 8 platin hayatının her alanında varlığını hissettirecek olup sağlık anlamında platinlerin takıldığı yere bakıldığında vücudun hareket kabiliyetini sağlayan bel bölgesinde olması nedeniyle bundan sonraki yaşamının her anında sağlık açısından yeni sorunların ortaya çıkması çok daha olası hale gelecektir. Gelecek tedavi ve iyileşme giderlerinin istenebilmesi için harcama yapılmış olması koşul olmayıp , ileride yapılacak masrafların da zarar kapsamına girdiği açıkça ortadadır.

”Tedavi giderlerin ispatlanması için her türlü delile başvurulabilir. Özellikle bu konuda bilirkişi incelemesi yaptırılmak suretiyle de zararın hesabı mümkündür. Mahkemece, davacının gerçekten hangi tür ilaçları ne oranda ve ne kadar süre ile kullanması gerektiği hususunda bu işlerden anlayan bir bilirkişi kuruluna inceleme yaptırılmak suretiyle, ilaçla ilgili giderlerin tutarı ve kapsamı tespit edilmek ve sonucuna göre bir karar verilmek gerekir. ( YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ. 08.07.1980 tarihli 6794 esas, 9112 numaralı kararı)

”Davacı, tedavi giderleri için belge ibraz etmese bile, uğradığı cismani zararın nitelik ve içeriğine göre (…) tedavi giderleri araştırılıp saptanmalıdır.” ( YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ 18.10.1993 Tarih , 11827 – 6752)

Müvekkile kaza sonrası hastanede, bel kısmına 8 adet platin takılmış ,yüzde 32 oranında kalıcı maluliyet tespit edilmiş ve bu hususlar da çok istediği , hayalini kurduğu asker/polis mesleğini ifa etmesi imkansız hale gelmiştir.

Müvekkil küçüklüğünden beri asker ve polislik olmayı çok arzu etmiş ve bunun gerçekleşebilmesi için lise döneminde askeri lise sınavlarına girmiştir. Sınavı kazanamadıktan sonra pes etmemiş ve tekrar girmeye karar vermiştir. En büyük hayali polis veya asker olmak olan müvekkil için yaşanan kazadan sonra bu hayalini gerçekleştirme olanağı kalmamıştır. Yaşanan kaza nedeniyle, kazanın gerçekleştiği yıl üniversite sınavına da girememiştir.

Henüz 27 yaşında olan bir genç için hayalindeki mesleğe sahip olma olanağının kalmaması psikolojik olarak çöküntü yaratacak bir durumdur. Bir yandan çalışmak zorunda kalan müvekkil hayallerine ulaşmak için çalıştığı esnada kaza olayı gerçeklemiş olup davalı kaza anında müvekkili tek başına bırakmıştır.

Sigorta Kurumunun vermiş olduğu maluliyet raporunda da görüleceği üzere Manevi tazminat talepli açmış olduğumuz davada mahkeme tarafından Adli Tıp Kurumu Ankara İhtisas Dairesi’nden alınan raporda kazanın meydana gelişi ve kazanın taraflarının kusur durumu incelenmiş, ”Davalı sürücü….. %100 (yüzde yüz) oranda kusurlu olduğu, davacı sürücü … ….’nun atfı kabil kusuru bulunmadığı” kanaatine varılmıştır.

”Davacı vekili, davalı …’un sürücüsü, davalı …’in işleteni olduğu ve davalı …’ya … poliçesi ile sigortalı olan aracın, yaya olan müvekkiline çarpması sonucu müvekkilinin yaralandığını belirterek kaza nedeniyle öğretmenlik mesleğine bir yıl geç başlayacak olması ve diğer maddi zararların tazmini için ….000 TL maddi ve ….500 TL manevi tazminatının kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan tahsiline karar verilmesini talep etmiş, ıslah dilekçesi ile maddi tazminat talebini toplam …125,77 TL.ye yükseltmiştir.

Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda davacının mezun olacağı tarih itibariyle görevli bir fen bilgisi öğretmeninin maaşı emsal alınarak hesaplama yapılmıştır. Davacının kaza nedeniyle mesleğine bir yıl geç başlayacağı ancak yaralanma tarihi itibariyle gerçekleşmiş bir zararı bulunmadığından varsayımsal hesaplama yapılacaktır. Davacının okulundan mezun olur olmaz kamu hizmetinde görevli bir öğretmen olup olamayacağı, atanma için açılan sınavı kazanıp kazanamayacağı henüz belli olmasa dahi en azından özel okul veya dershanelerde öğretmen olarak çalışabileceği muhakkaktır. O halde mahkemece, davacının mezun olacağı tarih belirlenerek yeni mezun bir fen bilgisi öğretmeninin özel okul veya dershanede çalışması halinde elde edeceği gelir miktarı belirlenmek ve buna göre davacının mesleğine geç başlaması nedeniyle oluşan kazanç kaybının hesaplanması için bilirkişiden ek rapor alınması gerekirken eksik araştırma ve inceleme ile hüküm kurulması isabetli olmamıştır.” (YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ 2012/984 E. , 2013/796 K.)

Yukarıdaki emsal kararda da görüleceği üzere müvekkil, kaza sonrası yapmak istediği mesleği yapamamaktadır ve bu durum ciddi bir kazanç kaybı ve psikolojik çöküntü yaşamasına sebep olmaktadır. Bu nedenle kaza döneminde çalışmadığı ve para kazanamadığı için kişisel giderlerinin mahkemenizce hesaplanarak makul bir tazminata hükmedilmesini talep etmekteyiz.

Müvekkilin giderlerinin ödenmesi için arabuluculuk kurumuna başvurulmuş fakat davalılar , görüşmelere dahi gelmemişlerdir.

….. arabuculuk numarası ile , uyuşmazlığın çözümlenmesi için arabuluculuk kurumuna başvurulmuştur. Burak Şahin ve Mustafa Şahin arabuculuk oturumlarına gelmemiştir. ….. SİGORTA A.Ş. Vekili görüşmelere gelmiş olup çözüme kavuşturulamamıştır. Oturuma gelmeyen tarafların kötüniyetli olarak davrandıkları açıkça ortadadır. İlgili oturum tutanakları mahkemenize delil olarak sunulmaktadır.

Tüm bu sebeplerle müvekkilin, kaza sonrasından şu ana kadar doğan ve bundan sonra doğacak olan bütün zararların giderilmesi için maddi tazminat talebinde bulunma zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : TBK, KTK, TTK, Yerleşik İçtihatlar vs ilgili tüm hukuki dayanaklar.

HUKUKİ DELİLLER : Davalı tarafın sunduğu delillere karşı delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla; epikriz raporu,kaza tespit tutanağı, hastane kayıt ve fatura belgeleri, arabuluculuk tutanağı, tanık , bilirkişi, yemin ve sair tüm yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan ve re’sen dikkate alınacak nedenlerle öncelikle 50.000 TL (fazlaya dair haklarımız saklı kalmak kaydıyla) maddi tazminat talebimizin kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte kabulüne, yapılan hastane masrafları vb bakım giderlerinin karşılanmasına, yargılama harç ve giderleri ile vekalet ücretinin davalıların üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygıyla vekaleten talep ederiz.

Davacı Vekili

EKLER

Ek-1 : Özürlü tüzüğüne göre hazırlanmış …. Üniversitesi Tıp fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı tarafından verilen …/…/… tarihli raporu

Ek-2 : Müvekkil….ya ait Özel ….. Hastanesi tarafından verilmiş Epikriz Raporu ve tüm tedavi evrakları

Ek-3 : Özel ….. Hastanesi’ne tedavi için ödenen 9.000 TL’ye ilişkin fatura ve yapılan işlemlere ait fatura bedeli

Ek-4 : Adli Tıp Kurumu Ankara İhtisas Dairesi’nden alınan rapor

Ek-5 : Arabuluculuk oturum tutanakları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.