Kategoriler
Dilekçe Örnekleri

Uçak Bileti İptali Tazminat Dilekçesi

THY Uçuş İptali Tazminat Talebi

ANKARA NÖBETÇİ TÜKETİCİ MAHKEMESİNE

DAVACI         :           (T.C. Kimlik No:)

Adres

VEKİLİ          : Av.

DAVALI          : TÜRK HAVA YOLLARI

T.KONUSU: Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla, davalı Türk Hava Yollarının …… tarihli TK…. sayılı …….. seferinde fazla satış yapıldığı gerekçesi ile davacı müvekkilin biletinin iptal edilerek uçağa alınmaması ve müvekkilin dönüşünün yaklaşık olarak 2 gün uzaması üzerine uğranılan zararların giderilmesi amacıyla davalıdan           TL maddi,                 manevi tazminatın tahsili talebimizdir.

H.E.DEĞER: *** TL

AÇIKLAMALAR:

Davacı müvekkil tarafından …… tarihinde davalı Türk Hava Yollarından TK …….sayılı ……….., Saat: 06:25 kalkış, 13: 45 varış seferine uçak bileti alınmıştır.(EK-1) Davacı müvekkil ve eşi …….. tarihinde check-in saatinde havaalanında taşıyıcı havayolunun bankosuna check-in işlemleri için başvurduklarında, fazla satış yapılması (overbook) nedeniyle uçakta yer kalmadığından bahisle uçağa kabul edilmemişlerdir. İptal sebebinin bir koltuk için yapılan birden fazla satış olduğunu atmış oldukları mailde de beyan etmişlerdir. TK …. sayılı ….. seferine overbook nedeniyle uçağa alınmayan davacı ve eşi uçağın İstanbul’a iniş saatine uygun olarak aldıkları İstanbul-Ankara uçak seferini de (EK-2) kaçırmışlardır. Bunun üzerine davacı müvekkil ve eşi …..’da kalmışlar, Zanzibar aktarmalı Doha ve devamında Ankara uçuşuna transfer edilmişler ve nihayet 2 gün gecikmeli olarak dönüşlerini gerçekleştirebilmişlerdir.(EK-3) Overbook sebebiyle uçağa alınmayan davacı müvekkil ve eşi havaalanından konaklamak için ayrılmış, bu süreçte ulaşım ve konaklama masrafları yapmak zorunda kalmışlardır.

Yaşanan olay üzerine davacı müvekkil 12.01.2017’de Türk Hava Yollarının internet sitesinden TK – .. ve TK ….. talep numarası ile bildirimde bulunmuştur. İşbu bildirim üzerine davalı şirket tarafından …… USD tutarında seyahat çeki düzenlenmiştir ancak düzenlenen bu çek davacının maddi zararlarını karşılamaya yetmemiştir. Davacı müvekkil avukattır. Yoğun bir çalışma temposuna sahip olan müvekkil belirlenen tarihte dönememesi yüzünden duruşmalarını kaçırmış ve son derece önem arz eden toplantılara katılamamıştır. Davacı müvekkilimin …. ve … yaşlarında çocukları vardır. Seyahat sırasında Ankara’da bulunan çocuklar annelerinin gecikmeli olarak dönüş yapması nedeniyle zor durumda kalmışlardır.

Havayolu şirketleri, seferlerinin rezervasyon kayıtlarına göre dolu gözükmesine rağmen, özellikle yolcu trafiğinin yoğun olduğu dönemlerde iptaller nedeniyle uçuşun boş koltuklarla gerçekleştirilmesinin önüne geçebilmek için, kapasite fazlası kayıt yapmaktadırlar. Olayda şirket kendi karını düşünmüş, sırf kendi uçaklarının tüm koltuklarının dolu olmasını temin için uçak kapasitesinden fazla bilet satmıştır.  Bu uygulamadan zarar görecek yolcuların iptal ettikleri plan ve programları nedeniyle maddi olarak kayba uğrayacakları, manen üzüntü çekecekleri konusunda hiçbir düşünce taşımamıştır. Davalı taraf bu eylemiyle kusurlu hareket etmiştir. Davacıya yaşanan iptal nedeniyle bir miktar ödemede bulunulduysa da bu miktar davacının maddi zararının yalnızca bir kısmını karşılamıştır. Havayolu ile seyahat edenlerin haklarına ilişkin Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik düzenlenmiştir. İşbu yönetmeliğin 13. maddesi ile yolcunun “Ek Tazminat Hakkı” düzenlenmiştir. İlgili maddenin 1. fıkrasına göre; “Yolcuların diğer kanun ve düzenlemelerden doğan tazminat talep etme hakları saklıdır. Bu Yönetmelik kapsamında ödenen tazminat söz konusu tazminattan mahsup edilebilir.”  Ayrıca davalı Türk Hava Yollarının haksız fiil niteliğindeki taşıma sözleşmesine aykırı bu davranışı davacı müvekkilin seyahat haklarına tecavüz niteliğindedir. Anayasanın 23. maddesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile güvence altına alınan seyahat özgürlüğü engellenmiş olup davalı Türk Hava Yollarının hukuka aykırı eylemi davacının manevi olarak zarar görmesine yol açmıştır. Dava konusu olan somut olaya benzer durumlara ilişkin Yargıtayın yakın tarihli çeşitli kararları mevcuttur. Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 22.01.2007 tarih ve 2005/13765 Esas, 2007/619 Karar sayılı kararında

Somut olayda da davacı, uçuşu zamanında ve sorunsuz gerçekleştirebilmek için üzerlerine düşen tüm yükümlülükleri harfiyen uygulamasına karşın davalının haksız eylemi neticesinde planmış oldukları seyahati yerine getirememişlerdir. Bu da davacının (ruhsal) durumunda ister istemez bir üzüntü yaratmıştır. Bu nedenle mahkememizce BKnun 49.md koşulların(ın) oluştuğu düşünülmüş, davacıların planlayıp da gerçekleştirmedikleri programlarının onlar üzerinde ister istemez üzüntü yarattığı kabul edilmiş, bu nedenle bu üzüntünün giderilmesi amaçlanarak makul bir manevi tazminata da hükmetmek gerekmiştir.

9- Dava konusu olan somut olaya benzer durumlara ilişkin Yargıtayın yakın tarihli çeşitli kararları mevcuttur. Emsal göstermek gerekirse; Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 22.01.2007 tarih, 2005/13765 Esas, 2007/619 Karar sayılı, 28.06.2005 tarih, 2004/8899 Esas, 2005/6840 Karar sayılı ve 8.4.2015 tarih, 2015/156 Esas, 2015/4884 Karar sayılı kararlarında da (EK-4) somut olaya benzer durumlar nedeniyle tazminata hükmedilmiştir. Temelde Yargıtay’da davalı şirketin overbook nedeniyle biletin iptal edilmiş olması savunmasını haklı neden olarak kabul etmemiş, davalı tarafı bu eylemi nedeniyle ağır kusurlu olarak kabul etmiştir.

Yargıtay 11.Hukuk Dairesinin 28.06.2005 tarih, 2004/8899 Esas, 2005/6840 Karar sayılı kararıyla“İstanbul 9.Asliye Ticaret Mahkemesinin 13.11.2003 tarih ve 2002/383 E., 2003/1311 K. Sayılı kararında, İzmir’den İstanbul’a seyahat etmek için bilet almalarına karşın, havayolu yetkililerince uçaktaki koltuk sayısından fazla bilet satılmış olmasından dolayı uçakta yer olmadığından seyahatlerinin engellendiğini, davalı havayolu taşıyıcısının taşıma sözleşmesine aykırı bu tutumunun seyahat haklarına tecavüz oluşturduğunu, zamanında seyahat edememelerinin Anayasanın 23. maddesine ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile güvence altına alınan seyahat özgürlüğüne müdahale niteliğinde olduğunu ileri sürerek manevi tazminat isteyen davacıların talebi haklı bulunmuştur. Mahkemece kararda, “..uçak yolculuğunun asıl tercih sebebinin çabuk seyahat olmasına rağmen, davalının sırf kendi uçaklarının tüm koltuklarının dolu olmasını temin için uçak kapasitesinden fazla bilet satmak suretiyle davacıların zamanında seyahatlerini yapamamalarına neden olmak suretiyle ağır kusurlu olduğu, hiçbir kusurları olmamasına rağmen sırf davalının ağır kusuru nedeniyle 2 saat 20 dakika gibi bir süreyle davacıların seyahatlerini geç yapmış olmalarının onların seyahat özgürlüğüne ve kişilik haklarına açıkça saldırı niteliğinde olduğu için davacılar için ayrı ayrı ……TL manevi tazminatın faiziyle birlikte davalıdan tahsiline” şeklinde ifade olunan gerekçeyle davalı havayolu şirketi yolculara manevi tazminat ödemeye mahkum edilmiştir. Mahkemenin bu kararı Yargıtay 11.Hukuk Dairesinin 28.06.2005 tarih, 2004/8899 Esas, 2005/6840 Karar sayılı kararıyla onanmıştır.” şeklindeki kararıyla yerel mahkemenin kararını onamış, davalı şirketi ağır kusurlu bulmuştur.

10- Yukarıda arz ve izah ettiğimiz sebeplerden dolayı davacı maddi ve manevi olarak zarara uğramış ve bu zararların tazmini için bu davanın açılması zorunluluğu hasıl olmuştur. Fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla ..TL maddi ve ….. TL manevi zararımızın olay tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsiline, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ederiz.

H.NEDENLER : Borçlar Kanunu, HMK, Medeni Kanun, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik ve ilgili yasal mevzuat

DELİLLER : Ekli Belgeler, tanık, bilirkişi, yemin ve sair diğer yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik … TL maddi tazminatın olay tarihinden itibaren işleyecek avans faiziyle birlikte davalıdan alınarak müvekkile verilmesine,

2-….. TL manevi tazminatın olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan alınıp davacı müvekkile verilmesine,

3-Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine,

Karar verilmesini saygılarımla ve vekaleten arz ve talep ederim.

Davacı Vekili 

Av.

Ekler:

1- 12.01.2017 tarihli uçak bileti

2- 16.02.2017 tarihli THY tarafından gönderilen cevap yazısı

3- Örnek Yargıtay kararları

4- 12.01.2017 tarihine ait duruşma listesi

5- 13.01.2017 tarihine ait yurt dışında yapılan yol masrafını gösterir belge

6-Onanmış vekaletname örneği

Bu dilekçeyi Word formatında indirebilirsiniz;

İndir > haksiz yere ucak biletinin iptali sebebi ile tazminat dava dilekcesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.