Kategoriler
Şikayet Dilekçesi

Usulsüz Tebligat Şikayet Dilekçesi

Usulsüz Tebligat Şikayet Dilekçesi

KÜÇÜKÇEKMECE İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

TEDBİR TALEPLİDİR

DAVACI : A*** A*** (T.C. NO: ************)
*** Çınarcık/Yalova
VEKİLİ : Av. M*** N*** (İstanbul Barosu – ***)
*** İstanbul
DAVALI : B*** V*** V*** SİTE YÖNETİMİ (V.NO:*******)
*** Başakşehir/İstanbul
KONU : Usulsüz tebligatın iptali ile takibe muttali olma tarihi olan 15.01.2020
tarihinin tebliğ tarihi olarak belirlenmesi talebidir.
İCRA DOSYASI: Küçükçekmece 1. İcra Müdürlüğü 2021/*** E.
AÇIKLAMALAR
Davalı tarafından müvekkil aleyhine Küçükçekmece 1. İcra Müdürlüğü 2021/*** Esas sayılı dosyası ile ilamsız icra takibi başlatılmıştır. Dosyadaki ödeme emri tebliği usulsüzdür.
Ödeme emri Tebligat Kanunu 21. Maddesine göre İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Başak Mahallesi muhtarına teslim edilerek tebliğ edilmiştir.
Müvekkilin ikametgahı ve yerleşim yeri adresi “*** Çınarcık/Yalova” olup, Mernis kayıtlarında da bu adresi gözükmektedir. (EK: Yerleşim Yeri Adres Belgesi)
Davalı site yönetimi takip talebinde müvekkilin adresini “*** Başakşehir/İstanbul” olarak göstermiş ve müvekkilin bu adreste yaşadığını iddia edip postacıyı yanıltarak ödeme emri tebligatının bu adresin bağlı olduğu muhtara bırakılmasını sağlamıştır.
Bu sebeple dava konusu ödeme emri tebligatı, Tebligat Kanunu ve Uygulama Yönetmeliğine aykırıdır. Zira müvekkile gönderilen tebligatta Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 30. Maddesi uyarınca yapılması zorunlu adres araştırması yapılmaksızın muhtara teslim edilmiştir.
Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 30. Maddesi:
“Adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresine meşruhat verilerek çıkarılan tebligatlar hariç olmak üzere, muhatap veya muhatap adına tebliğ yapılabilecek olanlardan hiçbiri gösterilen adreste sürekli olarak bulunmazsa, tebliğ memurunun, adreste bulunmama sebebini bilmesi muhtemel komşu, yönetici, kapıcı, muhtar, ihtiyar heyeti veya meclisi üyeleri, kolluk amir ve memurlarından araştırarak beyanlarını tebliğ mazbatasına yazıp imzalatması, imzadan çekinmeleri halinde bu durumu yazarak imzalaması gerekir.” hükmünü taşımaktadır.
Bu itibarla yönetmelik uyarınca yapılması zorunlu adres araştırması tebliğ memuru tarafından yapılmadan müvekkilin yaşamadığı bir adrese ödeme emri tebliğ edilmiştir.

Bu doğrultuda, Tebligat Kanunu ve Yönetmeliğe aykırı tebliğ işleminin geçersiz olduğu açıktır.
Ayrıca müvekkilin davalıya herhangi bir borcu bulunmamaktadır. Usulüne uygun tebligat yapılmaması sebebiyle icra takibinden 15.01.2020 tarihinde müvekkilin banka hesabına bloke konulması üzerine haberdar olunmuş ve 15.01.2020 tarihinde takibe/borca itiraz edilmiştir. Tebliğ tarihinin, takibe muttali olma tarihi olan 15.01.2020 olarak belirlenmesini gerekmektedir.
Açıklanan sebeplerle usulsüz tebligatın iptali ile takibe muttali olma tarihi olan 15.01.2020 tarihinin tebliğ tarihi olarak belirlenmesi için işbu davanın açılması zorunlu hale gelmiştir.
H.SEBEPLER : Tebligat Kanunu, Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik, İcra ve İflas Kanunu, HMK vs. mevzuat…
DELİLLER : Küçükçekmece 1. İcra Müdürlüğü 2021/*** Esas sayılı dosyası, Tebliğ mazbataları, tanık, yemin, vs. deliller
TALEP : Yukarıda belirtilen sebeplerle,
Öncelikle telafisi imkansız zararlara sebebiyet verilmemesi için esas hakkında karar verilinceye kadar İCRA TAKİBİN TEDBİREN DURDURULMASINA, (Zira dosya borcu banka hesabına konulan bloke ile teminat altına alınmıştır)
Küçükçekmece 1. İcra Müdürlüğü 2021/*** Esas sayılı dosyasından yapılan usulsüz ödeme emri TEBLİGATININ İPTALİNE,
Ödeme emrinin tebliğ tarihi olarak, takibe muttali olma tarihi olan 15.01.2020 tarihinin belirlenmesine,
Dava masrafları ve vekâlet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine,
Karar verilmesini bilvekale arz ve talep ederim. 15.01.2020

DAVACI VEKİLİ
Av. M*** N***

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.