Kategoriler
Şikayet Dilekçesi

Yalan Tanıklık Suçu Şikayet Dilekçesi

Yalan Tanıklık Suçu Şikayet Dilekçesi

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

YAKINANLAR :

VEKİLİ :

ŞÜPHELİ :

SUÇ : TCK m. 272 (Yalan Tanıklık) ve tahkikat sırasında ortaya çıkabilecek suçlar.

SUÇ TARİHİ :

AÇIKLAMALAR:

1-Müvekkil yakınanlarca …. Asliye Hukuk Mah. ….Sayılı dosyası ile vekalet görevinin kötüye kullanılmasından kaynaklı satış bedelinin terekeye iadesi davası açılmıştır. Şüpheli taraf, …..Asliye Hukuk Mah. ……….. Tarihli duruşmasında davalı tarafça tanık olarak dinletilmiştir. Şüpheliye, mahkemece yalan tanıklığın suç olduğu yönünde ihtarat yapılmasına ve yeminli dinlenmesine rağmen, şüpheli maddi gerçeklere aykırı şekilde beyanda bulunmuştur. Şüpheli cezai sorumluluğunun hatırlatılmasına ve yeminine rağmen yalan tanıklık suçunu işlemiştir. Şöyle ki;

2- Tanık …… tarihli celsedeki yeminli beyanında; “…………………….” şeklinde gerçek dışı beyanlarda bulunmuştur.

Şüpheli, tarafı olmadığımız …………… Asliye Ceza Mahkemesi’nin ………… Sayılı dosyasında ise hukuk mahkemesi nezdinde verdiği beyanlarla açıkça çelişen beyanlarda bulunmuştur. Şeklinde “……….” Beyanda bulunulmuştur. Sayın Makamınızca şüphelinin Asliye Ceza Mahkemesi’nin ……………esas…………. Tarihli duruşma zaptı incelendiğinde tanığın bilerek gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu açıkça görülecektir.

…………………….. Tanık tamamen davalı tarafın talimatları doğrultusunda adaleti yanıltıcı ve gerçek dışı beyanlarda bulunmuştur.

Bu tanık lehine tanıklık yaptığı …………….. adaleti yanıltmaya çalışmış, gerçek dışı ve bilgisinin olmadığı olaylar hakkında tanıklık yapmıştır.

3-5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 272/2 maddesinde; “…Mahkeme huzurunda ya da yemin ettirerek tanık dinlemeye kanunen yetkili kişi veya kurul önünde gerçeğe aykırı olarak tanıklık yapan kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.” Denmektedir.

Şüphelinin TCK’nın 272/2 maddesinde yazılı suçu işlediği sabit olduğundan Sayın Savcılığınıza başvuru gereği hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 5237 S. K. m. 209 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Tanık beyanları, Asliye Hukuk Mah. …..Sayılı dosyası, Asliye Ceza Mahkemesi’nin ……….. Sayılı dosyası, diğer yasal tüm delililer.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle, şüpheli ……. hakkında gerekli tahkikat ve inceleme yapılarak TCK’nın 272/2 uyarınca cezalandırılması için hakkında kamu davası açılmasını Saygılarımızla arz ve talep ederiz. 23.12.2019

Ek: Duruşma Zaptı, Vekaletname.

Yakınanlar Vekili

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.