Kategoriler
Adli Yardım Talepli Dilekçe

Yardım Nafakası Dilekçe Örneği

Yardım Nafakası Dilekçe Örneği

…………..AİLE MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİNE

ADLİ YADRIM TALEPLİDİR.

DAVACI : .

VEKİLİ :.

DAVALI : .

D.KONUSU : Davacı müvekkil lehine aylık 750,00 TL yardım nafakasına hükmedilmesi ve bu miktarın her yıl ÜFE-TÜFE oranında arttırılması talebimiz ile adli yardım talebimizin kabulü hakkında.

AÇIKLAMALAR :

  1. Müvekkil …………, davalının kızı olup müvekkilin annesi ile davalı baba …………Aile Mahkemesi’nin …..tarihli ve ……………sayılı kararı ile anlaşmalı olarak boşanmışlardır.(Ek-1) Boşanma ile birlikte müvekkilin ve kardeşinin velayeti anneye bırakılmış, davacının annesi herhangi bir nafaka, maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmamıştır.
  2. Müvekkilin annesi ev hanımı olup, herhangi bir geliri bulunmamaktadır. Müvekkil de üniversite eğitimine devam ettiği için ekonomik geliri mevcut değildir. Bu nedenle müvekkilin birlikte yaşadığı annesi, müvekkilimizin eğitim ve bakım giderlerini tek başına karşılayamamaktadır. Davalının ise düzenli bir işi olup ….ilçesinde bulunan ………isimli markette çalışmaktadır. (Davalının aylık gelirini gösteren maaş bordrosunun ilgili işyerinden celbini talep ederiz)
  3. …………..Üniversitesi ………………….. bölümü öğrencisi olan müvekkilin öğrenci belgesi ekte sunulmuştur. (Ek-2) Müvekkil, üniversite eğitiminin birinci yılını …………. ilinde tamamlamıştır. Burada eğitimine devam eden müvekkil bu evin kira, aidat ve fatura ödemelerini karşılamakta da zorlanmıştır. Davalı tarafından ara ara küçük meblağlar müvekkile gönderilmişse de bu meblağlar müvekkilin ihtiyaçlarını karşılayacak miktarda değildir.
  4. Pandemi sürecinin başlaması, üniversitelerde eğitime ara verilmesi ve uzaktan eğitime geçilmesi ile müvekkil ……… iline dönmüş ancak online derslere katılacak bir bilgisayarı dahi olmaması nedeniyle maalesef üniversite 2. Sınıfı başarı ile bitirememiştir. Şu anda üniversite ikinci sınıf derslerini yeniden alan müvekkil, zar zor annesinin yardımı ile 2. El bir bilgisayar almış ve derslere bu bilgisayar ile katılmaktadır. Ayrıca üniversitedeki derslerde okutulan kaynakları müvekkil temin etmek zorundadır. Bu kitapların ücreti ise adet olarak 50 TL ile 100 TL arasında değişebilmektedir. Her ders için ayrı kaynak kitap almak zorunda olduğu göz önüne alındığında mevcut durum itibariyle müvekkilin bunu karşılamayacağı aşikardır.
  5. Müvekkil okuldan mezun olduktan sonra kamu personeli olmak istediği için bir yandan da KPSS’ye hazırlanmaktadır. Bu sınava hazırlığı esnasında birçok kaynaktan faydalanması gerekmektedir Halen aktif bir öğrenci olan ve herhangi bir geliri olmayan müvekkilin bu kitapları temin edebilmesi mevcut durumda mümkün değildir.
  6. 21 yaşında bir genç kız olan müvekkilin eğitim giderlerinin yanı sıra kişisel ihtiyaçları ve kişisel bakımı için de giderleri olmaktadır. Müvekkilin kullanmakta olduğu telefon hattı kendi adına kayıtlı olup aylık yaklaşık 100 TL telefon faturası ödemektedir. Fatura örneği mahkemenize sunulacaktır. Her öğrenci gibi müvekkilin de kitap, kırtasiye, yiyecek, giyecek, iletişim, sağlık, dinlenme, eğlence, kültürel gereksinimler, boş zamanları faydalı olarak değerlendirme ve cep harçlığı gibi ihtiyaçları bulunmaktadır. Müvekkilin annesi yardımcı olmaya çalışsa da annesinin bir işte çalışmadığı ve düzenli bir geliri olmadığı, başka 2 çocuğu daha olduğu da göz ardı edilmemelidir. Ayrıca yüksek enflasyon karşısında paranın alım gücündeki düşüş, ağırlaşan hayat şartları karşısında davalının, müvekkilin masraflarına katılması zorunludur.
  7. Türk Medeni Kanunu’nun 364 maddesinde “Herkes, yardım etmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan üstsoyu ve altsoyu ile kardeşlerine nafaka vermekle yükümlüdür.” hükmüne ver verilmiştir. TMK’nın 328. maddesi hükmüne göre de “Çocuk ergin olduğu halde eğitimi devam ediyorsa, ana ve baba durum ve koşullara göre kendilerinden beklenebilecek ölçüde olmak üzere, eğitimi sona erinceye kadar çocuğa bakmakla yükümlüdürler.” Bu doğrultuda davalının, müvekkilin eğitimine devam ettiği müddetçe bakım ve eğitim giderlerine katkı sağlaması gerekmektedir. Ancak davalı hiçbir yardımda bulunmamaktadır.

Yukarıda bahsedilen nedenlerle, davalı babanın yardım yükümlülüğünü yerine getirmediği açıktır. Ekte sunulu fakirlik ilmühaberinden ve adli yardım belgelerinden anlaşılacağı üzere müvekkilin yargılama masraflarını karşılamaya da gücü yoktur. Bu nedenle öncelikle müvekkil yararına adli yardım talebinin kabulüne karar verilmesini ve müvekkil lehine yardım nafakası hükmedilmesini talep etme zorunluluğumuz hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : Medeni Kanun, HMK ve ilgili mevzuat.

DELİLLER : Aile nüfus kayıt örneği, Öğrenci belgesi, ………. Aile Mahkemesi’nin ………… tarihli kararı, sosyo-ekonomik durum araştırması, maaş bordrosu, fatura, tanık, bilirkişi incelemesi……… Adli Yardım Merkezi tarafından verilen belgeler, davacının giderlerini gösteren her türlü belge ve her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz nedenlerle;

  1. Öncelikle adli yardım talebimizin kabulüne karar verilerek müvekkilin yargılama harç ve giderlerinden muaf tutulmasına,
  2. Davamızın kabulü ile davacı müvekkil lehine aylık 750,00 TL yardım nafakasının davalıdan alınarak davacı müvekkile verilmesine, tensip ile birlikte müvekkil lehine tedbir nafakasına hükmedilmesine, bu miktarın her yıl ÜFE-TÜFE oranında arttırılmasına,
  3. Yargılama giderleri ve avukatlık vekalet ücretinin davalı üzerine bırakılmasına karar verilmesini vekâleten arz ve talep ederim. Saygılarımla.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.