Kategoriler
Emeklilik Dilekçesi

Yaşlılık Aylığı Talep Dilekçesi

Yaşlılık Aylığı Talep Dilekçesi

Yaşlılık Aylığı İstemi – Dava Dilekçesi

…..NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ’NE

DAVACI : (Ad, Soyad, Tc)

VEKİLİ : Av.(Ad, Soyad, Adres)

DAVALI : …..Yardım Sandığı Vakfı

KONU :Müvekkilimizin yaşlılık aylığı talebinin T.C.Emekli Sandığı tarafından karşılanması gerektiği yolundaki davalı Vakıf işleminin iptali ile, davalı Yardım Sandığı Vakfından müvekkilimizin….. tarihli başvuru sırasında Yaşlılık Aylığı bağlanmasına hak kazandığının tespiti ve Yaşlılık Aylığı bağlanmasına karar verilmesi istemine ilişkindir.

DAVA DEĞERİ : Fazlaya ilişkin haklarımız saklı tutulmak üzere harca esas değer olmak üzere ….. -TL’dir.

AÇIKLAMALAR :

1 – Müvekkilimiz, davalı … Bankası ve … Bankası Mensupları Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı sigortalısı olarak …. tarihinden itibaren bankanın muhtelif şubelerinde çalışmış olup, bu çalışması ……. tarihine kadar devam etmiştir. Müvekkilimiz bu tarihte ……. kurumuna atanmış olup, bu tarihten …… tarihine kadar çalışmasının T.C.Emekli Sandığına tabi olarak sürdürmüştür.

2- Müvekkilimiz davalı Yardım Sandığı Vakfi nezdinde geçen sigortalı hizmetleri ile, 506 sayılı yasa ve 5434 sayılı yasaya göre T.C.Emekli Sandığına tabi hizmetleri nazara alındığında, 2829 sayılı yasaya göre davalı Vakıftan Yaşlılık Aylığı almaya hak kazanmış bulunmaktadır. Bu nedenle …. tarihinde davalı Vakfa yapılan başvuru yapılarak Vakıftan Yaşlılık Aylığı bağlanması talep edilmiştir. (EK 1) Ancak Vakfın ….. tarihli cevabi yazısında ………..’nın emekli başvurusunun davalı Vakıf yerine T.C.Emekli Sandığına göndermiş olması ve emeklilik işlemlerinin Sandık nezdinde devam etmesi gerektiği gerekçesi ile talep kabul edilmemiştir.(EK 2)

3- Müvekkilimizin Vakıf nezdinde geçen sigortalılık süresi ile 506 sayılı yasaya tabi sigortalılık süresi birleştirilse dahi T.C.Emekli Sandığından yaşlılık aylığına hak kazanması mümkün değildir. Ancak mevcut ve birleştirilen hizmetlerine göre, davalı Vakıftan emekli aylığı almaya hak kazanmış bulunmaktadır. Keza 2829 sayılı yasanın 8/1 maddesinde ;

“ Madde 8 – Birleştirilmiş hizmet süreleri toplamı üzerinden, ilgililere; son yedi yıllık fiili hizmet süresi içinde fiili hizmet süresi fazla olan kurumca, hizmet sürelerinin eşit olması halinde ise eşit hizmet sürelerinden sonuncusunun tabi olduğu kurumca, kendi mevzuatına göre aylık bağlanır ve ödenir.” denilmektedir.

Bu sebeple müvekkilimiz son 7 yıllık süresi davalı Vakıf nezdinde geçmiş olduğundan, ….. tarihinden itibaren yaşlılık aylığı bağlanması gerekmektedir.

Açıklanan sebepler veçhile müvekkilimizin 506 sayılı yasanın geçici 20. maddesine göre kurulu bulunan davalı Yardım Sandığı Vakfından ….. tarihli başvuru sırasında Yaşlılık

Aylığı bağlanmasına hak kazandığı hususunun tespit edilmesi ile buna göre aylık bağlanmasına karar verilmesi talepleri ile huzurdaki davanın açılması hukuki bir gereklilik olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : 506 Sayılı Kanun, 2829 Sayılı Kanun ve sair ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Müvekkilin Sosyal Güvenlik Kurumu Kayıtları, …. Tarihli Başvuru Dilekçesi , ….. tarihli Vakıftan Gelen Cevap Yazısı vs. deliller

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle yargılama icrasını, Yaşlılık Aylığı talebinin T.C.Emekli Sandığı tarafından karşılanması gerektiği yolundaki davalı Vakıf işleminin iptali ile, müvekkilimizin 506 sayılı yasanın geçici 20. maddesine göre kurulu bulunan davalı Yardım Sandığı Vakfından …….. tarihli başvuru sırasında Yaşlılık Aylığı bağlanmasına hak kazandığının tespitine ve başvuru doğrultulsunda müvekkilimize Yaşlılık Aylığı bağlanmasına karar verilmesini, mahkeme masrafları ve avukatlık ücretinin davalı tarafa yükletilmesi vekaleten arz ve talep olunur.

(Tarih)

DAVACI VEKİLİ

(Ad, Soyad, İmza)

EKLER :

1-…. tarihli Başvuru Dilekçesi

2-….. tarihli Vakıftan Gelen Cevap Yazısı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.