Kategoriler
İhtarname Örnekleri

Yeni Malik Kira Artış İhtarname Örneği

Yeni Malik Kira Artış İhtarname Örneği

İHTARNAME

İHTAR EDEN : ………….(TCKN:

ADRES : …………….

KARŞI TARAF : ……………..

ADRES : ……………

KONU : Yeni Malik Sıfatı ile Tahliye İhtarıdır.

AÇIKLAMALAR :

Halen kiracı olarak oturmakta olduğunuz “…………………… ” adresinde, tapuda “ Kayseri İli Melik Gazi İlçesi …….. Mahallesi …. ada, 1…… parsel, …….. Pafta numaralı altıncı kat, ….. nolu bağımsız bölüm” olarak kayıtlı daireyi Melikgazi Tapu Müdürlüğünün, …….. tarih, ………. yevmiye nolu işlemi ile eski malikinden satın almış bulunmaktayım. (Tapu fotokopisi ektedir)

Taşınmazı bizzat kendim oturmak amacıyla satın aldım. Bu neden ile evvelce konutun eski sahibi ile aranızda yapmış bulunduğunuz kira sözleşmesine muvafakatim yoktur ve kira mukavelesi tarafımdan yenilenmeyecektir.

TBK madde 351 demektedir ki: “Kiralananı sonradan edinen kişi, onu kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut veya işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa, edinme tarihinden başlayarak bir ay içinde durumu kiracıya yazılı olarak bildirmek koşuluyla, kira sözleşmesini altı ay sonra açacağı bir davayla sona erdirebilir.”

Anılan madde gereğince Taşınmazı yasal süre sonunda tahliye etmenizi, Konutun yasal süreler sonunda tarafınızdan tahliye edilmemesi durumunda, aleyhinize “Yeni Malik Sıfatı İle” tahliye davası açacağımı ve yargılama giderleri ile vekalet ücretinin tarafınıza yükletileceğini önemle ihtar ederim. 30/06/2022

İhtar Eden

………

 

SAYIN NOTER,

Üç nüshadan ibaret iş bu ihtarnamenin bir suretinin karşı tarafa tebliğini, tebliğ şerhi taşıyan bir suretinin tarafıma verilmesini, diğer suretinin dairenizde saklanmasını saygılarımla talep ederim. 30/06/2022

İhtar Eden

………….

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.