Kategoriler
İtiraz Dilekçesi

Yıkım Kararına İtiraz Dilekçesi

Yıkım Kararına İtiraz Dilekçesi Örneği

Yürütmenin Durdurulması İstemlidir.

…………………….. İDARE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI :

TC KİMLİK NO :

ADRES :

VEKİLİ :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

ADRES :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

DAVALI :

KONU : Yıkım Kararının İptali İle ……… Tl Tutarındaki İdari Para

Cezasının İptali Ve Yürütülmesinin Durdurulması İstemimizden İbarettir.

DAYANAK BELGE : …../…./…. tarihli yıkım kararını ve idari para cezasını içeren Belediye Encümeni kararı

TEBLİĞ TARİHİ : …/ …/ …

AÇIKLAMALAR :

  1. Müvekkilimiz adına kayıtlı bulunan …… İli, …… ilçesi, ….. Parsel, ……Ada, ….Bağımsız Bölüm’de (EK-1) yer alan ve dükkan olarak tapuda kayıtlı bulunan yapıda mimari projeye aykırı ilaveler yapıldığından bahisle projeye aykırı kısımların ……. Belediye Encümeni kararı ile yıkılmasına ve imara aykırı yapıldığı iddia edilen kısım için müvekkilimiz aleyhine …… TL idari para cezası verilmesine karar verilmiştir.
  2. Müvekkilimiz bahçe duvarı üzerine metal profil yapılarak dükkan kullanımına katılmasına yönelik imalatlar yapmış bulunup bu eklemeler sökülüp takılabilecek niteliktedirler. İlgili eklemeler ruhsat eki mimari projesine aykırı yapılar olmayıp esaslı tadil sayılmadığından ruhsat almayı gerektirmemektedir. Ancak mevzuata aykırı olarak ilgili değişikliklerin ruhsat almayı gerektirdiğinden bahisle yıkılmasına karar verilmiş ve …….. TL tutarındaki idari para cezası da müvekkilim aleyhine kesilmiştir. Konuya dair olarak İdare’nin …./…./…. tarihli yazısı ekte yer almaktadır. (EK-2)
  3. Ayrıca müvekkilimin ruhsat alana kadar elektrik, su gibi hizmetlerden faydalandırılmayacağından bahisle, müvekkilime ait binanın tümünün söz konusu hizmetlerden faydalandırmayacağına ilişkin düzenleme de aşırı niteliktedir. Müvekkilim böylelikle abonelik hizmetlerinden de haksız bir şekilde men edilmiştir.
  4. Yıkım kararının iptalini sağlamak ve müvekkilimiz adına hukuka aykırı hükmedilen idari para cezasının iptali amacıyla işbu davayı açmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 2577 S. K. m. 1, 2, 3, 12, 49; 3402 S. K. m. 32

HUKUKİ DELİLLER :

1) Takyidatlı tapu kaydı,

2) …../…./…. tarihli yıkım kararını ve idari para cezasını içeren Belediye Encümeni Kararı

CEVAP SÜRESİ :30 gündür.

YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI

GEREKTİREN NEDENLER: Söz konusu yıkım kararı açıkça hukuka aykırı olduğu gibi yıkım işlemine başlanılması telafisi imkansız zararların doğmasına yol açacağından esasa ilişkin hüküm verilene kadar iptali istenen işlemin yürütmesinin durdurulması 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. maddesinin getirdiği yasal bir zorunluluktur.

SONUÇ VE İSTEM :

Yukarıda açıklanan nedenlerle verilen yıkım kararı ile idari para cezası kararının iptaline ilgili kararın yürütmesinin durdurulmasına, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygıyla müvekkilimiz adına arz ve talep ederiz. …/…/…

EKLER :

1) Takyidatlı tapu kaydı,

2) …../…./…. tarihli yıkım kararını ve idari para cezasını içeren Belediye Encümeni Kararı

3) Bir adet onaylı vekaletname örneği

Davacı vekili

Av.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.