Kategoriler
Nafaka Konulu Dilekçe Örnekleri

Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması Dilekçe Örneği

Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması Dilekçe Örneği

… ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

DAVACI :

DAVALI :

KONU : Yoksulluk nafakasının kaldırılması talepli dilekçedir.

AÇIKLAMALAR :

1- Davalı ile …Asliye Hukuk Mahkemesi (Aile Mahkemesi Sıfatıyla) … E. … K. 28/02/2017 tarihli karar ile boşandık. Boşanma kararı sonucu davalıya aylık 200,00 TL yoksulluk ödenmesi kararlaştırılmıştır.

2- Davalının babası … vefat ettikten sonra davalıya muris …’dan taşınır ve taşınmaz mallar intikal etmiştir. Ayrıca davalı evlenmediği için muris …’dan kaynaklı maaş almaktadır. Tüm bunlar yanında davalının büyükbaş ve küçükbaş hayvanları da olup süt ve süt ürünleri satarak önemli derecede gelir elde etmektedir.

3- Davalının ekonomik şartları değişmiş ve iyileşmiştir. Yoksulluk nafakasının şartları ortadan kalkmıştır. Nafakanın kaldırılması ilişkin kanuni şartlar gerçekleşmiştir.

4- Türk Medeni Kanun;

3. Tazminat ve nafakanın ödenme biçimi

Madde 176- Maddî tazminat ve yoksulluk nafakasının toptan veya durumun gereklerine göre irat biçiminde ödenmesine karar verilebilir.

Manevî tazminatın irat biçiminde ödenmesine karar verilemez.

İrat biçiminde ödenmesine karar verilen maddî tazminat veya nafaka, alacaklı tarafın yeniden evlenmesi ya da taraflardan birinin ölümü hâlinde kendiliğinden kalkar; alacaklı tarafın evlenme olmaksızın fiilen evliymiş gibi yaşaması, yoksulluğunun ortadan kalkması ya da haysiyetsiz hayat sürmesi hâlinde mahkeme kararıyla kaldırılır.

Tarafların malî durumlarının değişmesi veya hakkaniyetin gerektirdiği hâllerde iradın artırılması veya azaltılmasına karar verilebilir.

Hâkim, istem hâlinde, irat biçiminde ödenmesine karar verilen maddî tazminat veya nafakanın gelecek yıllarda tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre ne miktarda ödeneceğini karara bağlayabilir.

5- Sayın Mahkemece davalının babası muris …’dan kalan taşınır ve taşınmaz malların tespiti için ilgili tapu müdürlüklerine müzekkere yazılmasını, davalının sahip olduğu büyükbaş ve küçükbaş hayvanların tespiti için … İlçe Tarım Müdürlüğü’ne müzekkere yazılarak kayıtların istenmesini ve muris …’dan kaynaklı davalının almış olduğu maaşın tespiti için SGK’ya müzekkere yazılmasını talep etmekteyim.

6- Davalı tarafa babasının vefatı sonucu hatırı sayılır taşınır ve taşınmaz kaldığı gibi evlenmediği için de babasından kaynaklı maaş bağlanmıştır. Bunlar yanında davalının hayvanlardan elde ettiği gelir de göz ardı edilmemelidir. Davalının yoksulluğu ortadan kalkmış olup maddi durumu oldukça iyi seviyededir.

7- Açıkladığım nedenlerle, davalıya ödemekte olduğum yoksulluk nafakasının kaldırılması için mahkemenize başvurulması zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 175-176,365. Ve yasal her türlü mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : … Asliye Hukuk Mahkemesi (Aile Mahkemesi Sıfatıyla) … E. … K. … tarihli kararı, tanıklar, muris …’dan intikal eden taşınır – taşınmaz – mevduat bilgileri – kayıtları, tapu kayıtları, sosyal ekonomik araştırma, davalının babasından almış olduğu maaş, SGK dökümleri, büyükbaş ve küçükbaş hayvan kayıtları, banka kayıtları, nüfus kayıtları ve ikamesi caiz her türlü delil.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığım ve yargılama esnasında re’sen göz önüne alınacak nedenlerle, dava tarihinden başlamak üzere davalıya ödemekte olduğum yoksulluk nafakasının Kaldırılmasına, yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini, saygıyla arz ederim.02/04/2021

DAVACI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.