Kategoriler
Tazminat Dilekçesi

Haksız Müsadere Tazminat

Haksız Müsadere Tazminat Dilekçesi

… AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA,

DAVACI :

TC KİMLİK NUMARASI :

ADRES :

VEKİLİ :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

ADRES :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

DAVALI :

ADRESİ :

KONU : Müsadere edilen aracın iadesine karar verilmesine rağmen iade edilememesinden kaynaklı oluşan maddi zararın isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

  1. Müvekkile ait olan aracın deposunda …Litre kaçak mazot bulunduğu gerekçesiyle … mahkemesince müsaderesine karar verilmiş olup, araç ….tarihinde …bakanlığı bünyesine bırakılmıştır. Müvekkil hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa muhalefet suçundan kamu davası açılmıştır. (EK 1)
  2. Yargılama devam ederken ve araca el konulmasından itibaren ..ay geçtikten sonra …bakanlığınca ilgili araç …tarihinde yapılan ihaleyle normal değerinin çok çok altında olan …. TL’ ye satılmıştır. (EK 2).
  3. Müvekkil hakkında açılan kamu davası …tarihinde.. mahkemesinin…sayılı kararıyla sonuçlanmış olup mahkemece müvekkilin beraati ile muhafaza altına alınan aracın iadesine ve müsadere tarihi ile iade tarihi arasında aracın kullanılamamasından kaynaklı gelir kaybının tazminine karar verilmiştir. Buna istinaden ilgili bakanlıktan aracın satış bedeli alınmışssa da alınan ücret arabanın asıl değerinin çok çok altındadır. Buna göre aracın asıl bedelinin tespit edilerek müvekkile ödeme yapılması gerekmektedir. (EK 3) Beraat kararına istinaden aracın bedeli ile gelir kaybının tespit edilmesi amacıyla ….sulh hukuk mahkemesince icra edilen tespit sürecinde düzenlenen teknik bilirkişi raporunda aracın normal bedelinin …TL olduğu ve aracın kullanılamamasından kaynaklı gelir kaybının ise … TL olduğu tespit edilmiştir. (EK 4)
  4. Müvekkilin uğramış olduğu zararın, Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Verilmesine İlişkin 5271 sayılı CMK’ nın 141/1-j kapsamında bulunduğu açıktır. Söz konusu madde
    “Eşyasına veya diğer malvarlığı değerlerine, koşulları oluşmadığı halde elkonulan veya korunması için gerekli tedbirler alınmayan ya da eşyası veya diğer malvarlığı değerleri amaç dışı kullanılan veya zamanında geri verilmeyen,” şeklinde düzenlenmiş olup müvekkilin aracının değeri ve oluşan gelir kaybının tazmininin tahsil edilmesi amacıyla iş bu davayı zorunluluğumuz doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 5271 S. K. m. 141, 142 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : … Asliye Ceza Mahkemesi’nin vermiş olduğu müsadere kararı, … Ceza Mahkemesi’nin …/… E. …/… K. sayılı beraat kararını içeren ilamı, …Sulh Hukuk mahkemesinin tespite ilişkin …sayılı ilamı

SONUÇ VE TALEP : Açıklanan nedenlerle müsadere edilen aracın satışından kaynaklanan ….TL ile oluşan gelir kaybından da …TL olmak üzere toplam ….TL maddi zararın tazmini ile yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/ …/ …

Davacı Vekili

Av.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.