Kategoriler
Sözleşme Örnekleri

Kepçe Kiralama Sözleşmesi

Kepçe Kiralama Sözleşmesi

ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ

1-) TARAFLAR : Bir taraftan ……….) ile diğer taraftan T*** Mah. Alanya ANTALYA adresinde mukim ……….) arasında aşağıdaki şartlarla bir ortaklık sözleşmesi akt ve imza edilmiştir.

2-) KONUSU VE KAPSAMI

Hıtachı markalı XX48U-5A numaralı …..OOO36910 şase numaralı iş makinası ………. tarafından ortak olarak kiralanmıştır.

İş bu ortaklığın temsili H*** G*** tarafından devam ettirilecek olup, H*** T*** ve H*** G***’İN ortaklık payları %50 oranındadır.

İşbu ortaklıkla ilgili olan her türlü kâr ve zarar gelir ve giderler cezalar taraflar arasında bu tarihten itibaren yarı oranında pay ve taksim edilecektir.

İşbu ortaklıkla ilgili olarak ortaklar hisselerini diğer ortağın yazılı izin ve muvafakatlarını almaksızın bir başkasına devir ve temlik edemez ve yanıma ortak alamaz.

İşbu ortaklık sözleşmesi tarafların yazılı feshi olana kadar muteberdir.

3-) SORUMLULUK VE YÜKÜMLÜLÜK

Bu sözleşme kapsamında yapılacak olan işlerde , yetki belgesi sahipleri Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde öngörülen sorumluluk ve yükümlülükler bakımından müştereken ve müteselsilen sorumlu ve yükümlüdürler.

4-) SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞİ VE SÜRESİ

İşbu sözleşme, imzalandığı tarihte yürürlüğe girer ve bu tarihten itibaren 1 yıl sonra sona erer. Sürenin bitiminden 15 gün önce bildirim yapılmak suretiyle uzatılmadığı taktirde kendiliğinden taraflar arasında fesholunur.

5-) TEBLİGAT ADRESİ VE BİLDİRİMLER

İşbu Sözleşme’de aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu sözleşme uyarınca gereken veya izin verilen bütün bildirim, süre uzatımı talebi, ihbar, talep, rıza veya onaylar ve kısaca tüm haberleşmeler, yazılı/faks ile olacak ve ayrıca taraflar tarafından belirtilen elektronik posta adreslerine gönderilecektir.

Tarafların her biri söz konusu adreslerinde değişiklik olması halinde en geç 3 (üç) iş günü içinde değişikliği yazılı/elektronik posta/faks ile gönderecektir. Değişiklik bildirilmediği takdirde. Eski adreslere yapılan tebligat/bildirim ulaşmış sayılacaktır.

6-) SİGORTAYLA İLGİLİ ŞARTLAR

Sigorta kapsamına girmeyen hasar ve tazminat bedelleri müşteriye aittir.

Aracı kiraya verilen üçüncü şahıslara zarar veren kaza sonucu doğacak hukuki sorumluluğu her araç için akdedilmiş ihtiyari mali mesuliyet sigortası dâhilinde kalmak şartıyla, sigorta şirketinden istifade ettiği tazminat miktarında yüklenir. Bu hadlerin üzerindeki hukuki sorumluluk müşteriye aittir.

7-) ÖZEL HÜKÜMLER

Hıtachı markalı XX48U-5A numaralı ….EA90COOO36910 şase numaralı iş makinasına ait bütün giderler ( arıza,tamir, vb) Hüseyin …..) ve Hayri ………) tarafından ortak olarak karşılanacaktır.

Ayrıca söz konusu iş makinesine ait bütün vergi ve diğer giderler müştereken ve müteselsilen iki tarafça karşılanacaktır.

😎 YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRESİ

İşbu sözleşmeden doğan ihtilaflarda Alanya Mahkemeleri ve İcra Daireleri ile yetkilidir. İşbu sözleşme 14 (ondört) maddeden ibarettir. 18.02.2021

ORTAKLAR

H**** G*****                                            H*** T******

……..                                                            ………….

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.