Kategoriler
Dava Dilekçesi Örneği

Kazanç Kaybı Dava Dilekçesi

Kazanç Kaybı Dava Dilekçesi Örneği

KÜÇÜKÇEKMECE .. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DOSYA NO : …/…..

DAVAYA CEVAP VEREN

DAVALI :

DAVACI :

VEKİLİ :

KONU : Davaya cevaplarımızın sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR :

Usule İlişkin Cevaplarım;

Dava görevli mahkemede açılmamıştır. Zira davacı taraf ticari zararlarını talep etmekte olup ticari iş yaptığı varsayıldığında benim aracımın da niteliği aynı olduğundan Görevli Mahkeme Asliye Ticaret Mahkemesidir. Bu nedenle davanın GÖREV YÖNÜNDEN REDDİNE karar verilmesini arz ve talep ederim.

Esasa İlişkin Cevaplarım;

  1. Davacının dilekçesinde yer alan beyanları kabul etmiyor, haksız ve mesnetsiz olan davanın reddini talep ediyoruz.
  2. Dava dilekçesine ek olarak davacı tarafından sunulmuş olan expertiz raporunda görüldüğü üzere araçta meydana gelen tüm hasar ……….. A.Ş. tarafından karşılanmıştır.
  3. Davacı taraf kaza nedeniyle aracının çalışamadığını ve kazanç kaybı meydana geldiğini belirterek iş bu dava ile tarafımdan haksız olarak talep etmektedir. Ancak araçta meydana gelen hasarlar incelendiğinde basit müdahalelerle giderilebilecek nitelikteki hasarlar olup aracın uzun zaman alan bir tamirat süresi gerektirmemektedir.
  4. Ayrıca davacı tarafın aracının yolcu taşımaya elverişli bir araç olması bu aracın ticari kazanç elde ettiği dolayısıyla da kazanç kaybına uğradığı anlamına gelmemektedir. Öncelikle aracın ticari bir amaçla çalıştırıldığının ya da ne gibi bir kazanç elde edildiğinin belgeleriyle ispatı gereklidir. Emsal nitelikteki araçların ne kadar kazandığının tespiti ile zarar oluşacağı yönünde bir tespit haksız kazanç elde etmek olacaktır.
    “Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, taraflardan her biri, hakkını dayandırdığı olguların varlığını ispatla yükümlüdür.” (4721 Sayılı Kanun md. 6)“Zarar gören, zararını ve zarar verenin kusurunu ispat yükü altındadır. “(6098 S. K. M. 50) maddeleri gereği davacı aracında kazanç kaybı olduğunu ispata yarar bir delil sunamamıştır.
  5. “…olan yakıt ve amortisman vs. masrafları yapmadığı dikkate alınarak bu miktarın mahsubu ile net kazanç kaybının tespit edilmesi gerekir…” Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2006/5225 E.N , 2006/8352 kararı da göstermektedir ki aracın kazanç elde etme amacıyla kullanıldığı tespit edilse dahi bu kazanç miktarı tamir sırasında aracın kullanılmaması dolayısıyla yapılmayan harcamaların da
    düşülmesi ve varsa MÜTERAFİK KUSURUNUN da araştırılması gerekmektedir.
  6. Sonuç olarak davacı dava dilekçesinde ve eklerinde kazanç kaybını gösterir bir delil sunamamıştır. Davacının aracında meydana gelen hasar basit müdahale ile giderilebilir olup kazanç kaybına neden olabilecek işi engeller nitelikte olmadığı için davanın reddine karar verilmesi gerekmektedir.

HUKUKİ NEDENLER : 6098 S. K. m. 50, 4072 S.K. m.6, 6100 S. K. m. 1, 2.

DELİLLER : Tanık ve her türlü yasal delil. (Davacının sunduğu ve sunacağı delillerine karşı delil sunma hakkım saklıdır.)

Tanıklar;

1- Ç*** S***

2- E*** Y***

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıdaki davaya cevaplarım ve Sayın Mahkemece re’sen dikkate alınacak nedenlerle öncelikle GÖREVSİZLİK kararı verilmesine, Sayın Mahkeme aksi kanaatte ise davacının davasının REDDİNE karar verilmesini ve yargılama giderlerinin de davacı yan üzerine bırakılmasını saygılarımla arz ve talep ederim.

Davalı

……………………..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.