Kategoriler
Temyiz Dilekçesi

Temyiz Dilekçesi

Temyiz dilekçesi nereye verilir?

Temyiz dilekçesi Yargıtay ilgili daireye sunulmak üzere bölge adliye mahkemesine verilir. Ayrıca Yargıtay bozmuş ise ilk derece mahkemesine de verilebilir.

En doğru bilgi için HMK md. 365

Asliye Hukuk Temyiz Dilekçesi Örneği

YARGITAY İLGİLİ HUKUK DAİRESİ’NE

SUNULMAK ÜZERE

ALTINEKİN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

Gönderilmek üzere

NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

KONYA

 

DOSYA NO : 2021 / ….. E.

2021 / …. K.

TEMYİZ EDEN

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI : MAL MÜDÜRLÜĞÜ vek.

KONU : Mahkeme kararının bozulmasına karar verilmesi talebidir.

 

TEMYİZ NEDENLERİ :

1- Dava konusu yer evveliyatında müvekkilin babası tarafından 1930 yılında tarla olarak kullanılmaya başlanmıştır. Sonradan müvekkile miras yolu ile intikal etmiştir. Bu yere ilişkin vergi kayıtları mevcut olup, mahkemeye bildirilmiştir. Zilyetlik çok eskilere dayanmaktadır.

2- Müvekkil, Mal Müdürlüğü’ne salınan ecrimisil yönünden, tamamını fiilen etmediği, komşularca tecavüz olduğu için dilekçe vermiştir. Dilekçesinde de bu hususu beyan etmiştir. Tecavüz edenler komşuları olup, mal müdürlüğünün tespitleri ile sabittir. Hazine adına tapulu olduğu için men ettirme imkanı olmamıştır. Çoğunluğu yerini de müvekkil etmiştir.

Dava konusu yer 1970 li yılların başında iki kişiye toprak komisyonunca kiralanmasına rağmen, evveliyatında müvekkillere ait olduğundan hiç ekmemişlerdir. Şahitlerin beyanı açıktır.

3- Davamız Kadastro Kanununun 14. maddesine dayanmaktadır. Müvekkilin babaannesi tarafından 1969 yılında açılmış ve 100 dönümlük kısım adına tescil edilmiş, o tarihteki mevcut kanun buna hak verdiği için artan kısım reddedilmiştir. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu’nun 23.12.1994 tarih ve 1992/2-1994/5 sayılı kararları ile 26.7.1972 tarihinden evvel açılmış davaların ve verilen tapuların, zilyetlik hesabına dahil edilmeyeceği belirtilmiştir. 1970 yılında karar verilen tescil ile 100 dekar verilmiş ve artan kısım zilyetlik fazlası olarak hazine adına verilmiştir.

1994/5 K. sayılı İçtihadı birleştirme Büyük Genel Kurulu’nun kararına istinaden geri kalan ve hazine adına verilen yere zilyetliğe istinaden dava açma hakkımız vardır. Aynı şekilde müvekkilin kardeşine ait yere ilişkin karar Yargıtay 17. H.D.nin 1995/877 E. 1995/896 K. sayılı kararı ile davacı yararına bozulmuş ve neticede davacının davasının kabulüne karar verilmiştir.

Sunulan nedenlerle mahkemenin kararının zilyetlik şartlarının oluşması ve davamızın sübut bulması nedeniyle bozulmasına karar verilmesini talep ediyoruz.

 

SONUÇ : Sunulan nedenlerle mahkeme kararının bozulmasına karar verilmesini saygıyla bilvekale arz ve talep ederim. 17.5.2021

 

Temyiz eden Davacı vek.

Av. Ş*** O***

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.