Kategoriler
İcra İtiraz Dilekçesi

İcra Emrine İtiraz Dilekçesi

İcra Emrine İtiraz Dilekçesi

……………… İCRA HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO : ………………………..

DAVALI : ……………………

VEKİLİ :Av. …………………

DAVACI : ………………

KONU : Davacının şikayet yolu ile icra emrinin iptali istemi ve itirazlarına karşı beyanlarımızdan ibarettir.

A Ç I K L A M A L A R

  1. Müvekkil Bankanın ……………… Şubesi ile dava dışı …………… arasında akdedilen Genel Kredi ve Teminat Sözleşmesine istinaden davalıya taksitli ticari kredi kullandırılmıştır.Ek:1-sözleşme) …………..bankamızdan kullanmış olduğu kredinin teminatı olarak davacı ………….tarafından kendi adına kayıtlı taşınmazı teminat olarak gösterilmiş ve bankamız adına taşınmazın tapu kaydına ipotek şerhi konulmuştur.(Ek:2-ipotek belgesi ve resmi senet)
  2. Borçlular, kredi geri ödemelerini süresi içinde ve düzenli ödemediğinden Müvekkil Banka tarafından davacı ve dava dışı ………….. keşide edilen …………….1. Noterliği ………… tarih ve …………….yevmiye no.lu hesap kat ihtarnamesi gönderilmiş olup hesap kat edilmiştir.(Ek:3-ihtarname)
  3. İhtarnameye rağmen Bankamıza olan kredi borcu ödemediğinden borçlular hakkında ………………..sayılı dosyası ile ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla icra takibi başlatılmıştır.
  4. Davacı …………… Sayın mahkemenize vermiş olduğu dilekçesinde, borcun kendisine ait olmadığından bahisle icra müdürlüğü tarafından kendisine gönderilen icra emrinin iptalini ve takibin durdurulmasını talep etmiştir.

Borcunu bu güne kadar ödemeyen davacının itirazları haksız, kötüniyetli ve icra takibini geciktirmeye yöneliktir. ŞÖYLE Kİ;

 

I. USULE İLİŞKİN İTİRAZ VE BEYANLARIMIZ;

İCRA EMRİNE İTİRAZ SÜRESİNDE YAPILMAMIŞTIR.

………………. Esas sayılı dosyasından tanzim edilen İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İcra Emri davacı ……………….. tarihinde yapılmıştır.(Ek;4-tebligat örneği) İcra emrine itiraz süresi, kural olarak yedi gündür. Yani, borçlu (veya ipotekli taşınmaz maliki üçüncü kişi), icra emrinin tebliğinden önceki dönemde borcun itfa edilmiş veya ertelenmiş olduğu iddiasında ise, (icra emrinin kendisine tebliğinden itibaren) yedi gün içinde, icra mahkemesinden icranın geri bırakılmasını isteyebilir; yani, yedi gün içinde icra emrine itiraz edebilir. (m149/a; m.33,I)

Davacı ise Sayın Mahkemenizde işbu davayı …………… tarihinde açmıştır.BU NEDENLE DAVA SÜRESİNDE AÇILMADIĞINDAN DOLAYI İŞBU DAVANIN ÖNCELİKLE USULDEN REDDİNİ TALEP EDİYORUZ.

 

II. ESASA İLİŞKİN İTİRAZ VE BEYANLARIMIZ;

  • a- Davacı mahkemenize yapmış olduğu itirazında; borcun kendisine ait olmadığından bahisle şikayet yolu ile mahkemece icra emrinin iptalini talep etmiştir.Dava dışı …………. ile müvekkil Bankanın …………….Şubesi arasında Genel Kredi ve Teminat Sözleşmesi imzalanmış olup …………. kredi kullandırılmıştır.Kredinin teminatı olarak ….-DAVA DİLEKÇESİNDE DE KABUL ETTİĞİ GİBİ – taşınmazı gösterilmiş ve taşınmaz üzerinde müvekkil Banka lehine ipotek tesis edilmiştir………Tapu Müdürlüğü’nde düzenlenen …………. tarih ve ………yevmiye numaralı Resmi Senedin 1. Maddesinde açıkça düzenlendiği üzere ……………. Bankası A.Ş.den kullanmış ve kullanacak olduğu kredilerin teminatı olarak 1. Derecede ipotek tesis edilmiştir.Bu nedenle davacının borçla ilgisi olmadığına dair itirazlarının yasal dayanağının olmadığı ve haksız olduğu açıktır.
  • b- Yine davacı,dava dilekçesinde her ne kadar borçla ilgisi olmadığını iddia etmiş ise de,kendi beyanları ile çelişerek durumu olduğunda kredi borcunu ödeyeceğini,borcun bir yıl ertelenmesini ve yasal faizini ödeyeceğini beyan etmiştir.DAVACININ BU BEYANLARI AÇIKÇA İKRARDIR.Davacı kendi beyanları ile Müvekkil Banka’ya borçlu olduğunu kabul etmiştir.
  • c- Kural olarak;İcra emrini alan borçlu, İİK’nun 33.maddesine göre, icra mahkemesinden, icranın geri bırakılmasını isteyebilir. İtiraz sebepleri, takip konusu borcun itfa edilmiş veya ertelenmiş (imhal edilmiş) olmasıdır (m.l49/a; m.33,1). Burada davalı, zamanaşımı itirazında bulunamaz. Çünkü, taşınmaz rehni ile temin edilmiş olan alacaklar hakkında zamanaşımı işlemez (MK m.864).Davacının itiraz sebeplerinin ise yasada belirtilen itiraz sebepleri ile hiçbir alakası bulunmamaktadır.Davacının kendi beyanları ile de sabit olduğu üzere borçtan kurtulma çabası içerisindedir.Bu nedenlerle haksız ve dayanaksız açılan davanın reddini talep etme zorunluluğu doğmuştur.

5- İşbu nedenlerle; borçlu davalının sırf zaman kazanmak ve alacağı sürüncemede bırakma isteği ile kendisine gönderilen icra emrine rağmen sözleşme hükümleri çerçevesinde hareket etmemesi ve borcu ödemeye yanaşmaması nedeni ile müvekkilim bankanın daha fazla zarara uğramaması için icra emrinin iptali talebinin reddini talep ediyoruz.

SONUÇ VE İSTEM:

Yukarıda arz ve izah edilen ve Mahkemenizce re’sen nazara alacağınız sair hususlar nedeniyle;

Davanın süre yönünden öncelikle USULDEN REDDİNE,

Davacının itiraz nedenlerinden dolayı DAVANIN REDDİNE,

Yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz.

Saygılarımızla,

DAVACI Vekilleri

Av.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.