Kategoriler
Boşanma Dava Dilekçesi

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Anlaşmalı Boşanma Protokolü BOŞANMA PROTOKOLÜ Davacı …………………………Ankara Nöbetçi Aile Mahkemesine açılacak boşanma dava dosyasına sunulmak üzere; davalı ………….. ile davacı …………… aşağıdaki hususlarda anlaşmaya varmışlardır: Taraflar anlaşmalı olarak boşanma konusunda hem fikirdirler. Tarafların evlilik birliklerinden müşterek çocukları bulunmamaktadır. Taraflar boşandıktan sonra davalı yan önceki soyadı olan “……………..”i kullanacaktır. Tarafların birbirlerinden maddi ve manevi tazminat talebi […]

Kategoriler
İtiraz Dilekçesi

Sıra Cetvelinin İptali Dilekçesi

Sıra Cetvelinin İptali Dilekçesi BURSA NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİNE ŞİKAYET EDEN ALACAKLI                           : VEKİLİ                                  : BORÇLU                              : KONU                                  : Sıra cetvelinin iptaline karar verilmesi istemidir. İCRA DOSYA NO               : AÇIKLAMALAR  : Bursa .İcra Müdürlüğü 2020/2 E. Sayılı dosya ile Eskişehir . İcra  2022/10 Talimat sayılı dosyasından borçluya ait taşınmaz satılarak paraya çevrilmiştir. Bunun üzerine […]

Kategoriler
Dilekçe Örnekleri

İşe Geri Alınma Talep Dilekçesi

İşe Geri Alınma Talep Dilekçesi ……………….. A.Ş.’ye İşten ayrıldıktan sonra gerekli harcamaları yaptım, ancak bir süre sonra elimdeki nakit tükendi. Bu sebeple artık maaşlı ve düzenli bir işe ihtiyacım var. Şirketinizce uygun görülmesi halinde, işe geri alınmamı ve de herhangi bir boş pozisyonda işe başlatılmamı talep ederim.   …/…/… İŞÇİNİN ADI İMZA

Kategoriler
Mazeret Dilekçesi

Mazeret Beyanında Bulunma Dilekçesi

Mazeret Beyanında Bulunma Dilekçesi İSTANBUL ANADOLU ( ) AİLE MAHKEMESİ Dosya No: …… MAZERET BEYANINDABULUNAN DAVALI: ….. VEKİLİ: Av. ….. KONU: Mazeret dilekçemizdir. AÇIKLAMALAR Yukarıda esas numarası belirtilen dosyanın …… tarihi saat 10:00 da görülecek olan duruşmasına; Aynı   gün   İstanbul    Anadolu   10.   İẟ   Mahkemesi    ……..   Sayılı dosyanın duruşması bulunduğundan katılamayacağım. Diğer yandan dosya bilirkişide bulunmaktadır. […]

Kategoriler
İcra İtiraz Dilekçesi

İcra Emrine İtiraz Dilekçesi

İcra Emrine İtiraz Dilekçesi ……………… İCRA HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE DOSYA NO : ……………………….. DAVALI : …………………… VEKİLİ :Av. ………………… DAVACI : ……………… KONU : Davacının şikayet yolu ile icra emrinin iptali istemi ve itirazlarına karşı beyanlarımızdan ibarettir. A Ç I K L A M A L A R Müvekkil Bankanın ……………… Şubesi ile dava […]

Kategoriler
Süre Tutum Dilekçesi

Cevap Süresi Uzatım Dilekçesi

Cevap Süresi Uzatım Dilekçesi ANKARA 4. SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE DOSYA NO                  : 2022/……… Esas SÜRE UZATIMI TALEBİNDE BULUNAN DAVALI: VEKİLİ: Av. DAVACI: VEKİLİ: Av. KONU: Vekâletname örneğinin sunulması ve süre uzatım  talebimiz hk. AÇIKLAMALAR : Davacı tarafından açılan davaya ait dilekçe, müvekkile …………..  tarihinde tebliğ edilmiştir.  Müvekkil davalı gelen evrakları, tarafları ve konusu aynı olan […]

Kategoriler
Dilekçe Örnekleri

Harç İadesi Dilekçesi

Harç İadesi Dilekçesi 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE ANKARA DOSYA NO : 2007 / *** E. 2008/ *** K. DAVACI : .. VEKİLİ : Av. *** *** DAVALI : *** *** DAVA : Tapu iptali ve tescil KONUSU : Harcın iadesi talebi ÖRNEK: Sayın mahkemenizin yukarıda numarası yazılı dosyası nedeniyle peşin alınan 337,50 TL. […]

Kategoriler
Feragat Dilekçesi

Davadan Feragat Dilekçesi

Davadan Feragat Dilekçesi   İŞ MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİNE DOSYA ESAS NO: 2013/601   Yukarıda dosya numarası yazılı dosyada açtığımız işçi alacağı davasından feragat ediyoruz. Feragatimizin kabulü ile davanın feragat nedeniyle REDDİNE karar verilmesini saygıyla vekâleten arz ve talep ederiz. 07.02.2022 DAVACI VEKİLİ AV. *** ***

Kategoriler
Çek Konulu Dilekçeler

Çek İptali Dava Dilekçesi

Çek İptali Dava Dilekçesi ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİNE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : Hasımsız. DAVA KONUSU : ZAYİİ NEDENİYLE ÇEK İPTALİ OLAYLAR : Keşidecisi ………………, lehdarı …………….olan 20.000,00 TL miktarlı, 20.08.2014 keşide tarihli, Denizbank …………… Şubesinin ………………… numaralı çek hamiline kaydı ile müvekkile verilmiştir. Bu çek müvekkilin çantasında saklı iken, 27.06.2014 tarihinde tüm aramalara […]

Kategoriler
Trafik Cezası İtiraz Dilekçesi

Trafik Cezasına İtiraz Dilekçesi Örneği

Trafik Cezasına İtiraz Dilekçesi Örneği …… SULH CEZA HÂKİMLİĞİ’NE İTİRAZ EDEN : ……… – TC VEKİLİ : Av. …….. – Adres İTİRAZA KONU TUTANAĞIN TANZİM-TEBLİĞ TARİHİ : 09.12.2016 İTİRAZ KONUSU : ……… Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği’nin 09.12.2016 Tarih, … Seri, …..Sıra Numaralı Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağında Yazılı Para Cezasının İptali Talebidir.   […]